eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skrzydlna › Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED innowacyjnego na skalę kraju Centrum Fizjoterapii dla osób dotkniętych chorobami neurologicznymi.Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED innowacyjnego na skalę kraju Centrum Fizjoterapii dla osób dotkniętych chorobami neurologicznymi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FIZJOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492951576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 287

1.5.2.) Miejscowość: Skrzydlna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-625

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 694084052

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fizjomed@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fizjo-medical.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED innowacyjnego na skalę kraju Centrum Fizjoterapii dla osób dotkniętych chorobami neurologicznymi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c12a4b55-1f81-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312519/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED innowacyjnego na skalę kraju Centrum Fizjoterapii dla osób dotkniętych chorobami neurologicznymi”.
2. Zadanie dofinansowane jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies
3. Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) stan surowy
b) stan deweloperski
c) zagospodarowanie terenu
d) wykończenie budynku
e) roboty wewnętrzne – instalacje sanitarne
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45321000-3 - Izolacja cieplna

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.09.2022 r. do godz. 13:00 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.