eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długosiodło › Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długosiodło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Długosiodło

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 64 23 650

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 74 12 526

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.orlowski@dlugosiodlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dlugosiodlo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d032ad33-17a8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017902/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298775/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZ.271.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 302047,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.
Wykonawca musi określić cenę biletu miesięcznego na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Liczba dowożonych uczniów: 237. W trakcie obowiązywania umowy liczba dzieci może ulec zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie więcej niż o 10%.
Miejsca w autobusach nie wykorzystane przez uczniów mogą zostać zajęte przez inne osoby.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 8 do SWZ.
2) Rozliczenia i płatności zostały określone w SWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
3) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 344470,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 396738,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 344470,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Sanimax Monika i Janusz Sosnowscy, Janusz Sosnowski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bus-Max Monika Sosnowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5680000911

7.3.3) Ulica: Sokołowska 9/286

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-142

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 344470,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.