eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowice › Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w WitkowicachOgłoszenie z dnia 2022-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001204986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Witkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-270

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343289201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zswitkowice@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f235c4ac-18e9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00301145/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301153/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/DOW/SPW/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie od września do grudnia 2022, zgodnie z organizacją roku szkolnego i bieżącym planem lekcji. Usługa świadczona będzie w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie a § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 05 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 186, poz. 1245).
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci z miejscowości Chorzenice, Michałów Rudnicki, Nieznanice i Zdrowa do Szkoły Podstawowej w Witkowicach. Przewóz winien odbywać się według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Witkowicach ustalanego w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz obowiązującym w danym czasie planie lekcji.
3. Dowóz dzieci ma odbywać się na trasach:
Trasa nr 1: Szkoła Podstawowa w Witkowicach - Zdrowa (parking przed OSP Zdrowa) - Nieznanice – Szkoła Podstawowa w Witkowicach, w ciągu jednego dnia przewidziane są trzy kursy jeden poranny i dwa odwozowe.
Trasa nr 2: Szkoła Podstawowa w Witkowicach - Chorzenice (Mostki ) - Michałów Rudnicki – Chorzenice (ul. Nowa) - Chorzenice (ul. Główna) – Szkoła Podstawowa w Witkowicach. W ciągu jednego dnia przewidywane są 3 kursy: poranny przywozowy i dwa popołudniowe odwozowe.
Środek transportu niezbędny do wykonania usługi - pojazd posiadający co najmniej 26 miejsc siedzących (nie wliczając kierowcy).
Maksymalna przewidywana liczba punktów zatrzymania (poza postojem przy szkole):
Na trasie nr 1 – 7
Na trasie nr 2 – 9
4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od szkoły lub w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły nie będzie koniecznym wykonywanie jakiegokolwiek kursu, Wykonawca nie będzie dokonywał obciążenia za taki niezrealizowany przejazd. Informację o braku kursu Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na co najmniej 48 godzin przed jego planową realizacją.
5. W przypadku zawieszenia w szkole zajęć w formie stacjonarnej, wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego lub innych przyczyn losowych powodujących brak możliwości zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków w placówce dla uczniów i wychowanków, powodujących całkowite zawieszenie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obciąży Zamawiającego wyłącznie wynagrodzeniem równoważnym obciążeniu za 1 kurs dziennie na trasach nr 1 i 2 oraz według stawek określonych w formularzu ofertowym, tytułem zachowania gotowości do realizacji przedmiotu umowy po wznowieniu pracy szkoły w trybie stacjonarnym. Obciążenie takie może być dokonywane za 20 dni roboczych takich przestojów w całym okresie obowiązywania umowy.
6. Warunki dotyczące realizacji usługi:
1) Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 06 września 2001r o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo ruchu drogowym
2) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001r o transporcie drogowym a ponadto pojazdy muszą posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW
3) Przewóz dzieci musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszelkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie dzieci i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż.
4) Przewóz może być wykonywany wyłącznie przy obecności opiekuna wskazanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowicach, odbieranego przez przewoźnika z siedziby szkoły przed rozpoczęciem trasy. Zatrudnienie opiekuna leży po stronie szkoły.
5) Dowóz dzieci winien odbywać się następująco: poranne dowozy do Szkoły Podstawowej w Witkowicach do godziny 7:50, natomiast popołudniowe odwozy w zależności od zakończenia zajęć szkolnych - szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Witkowicach. W szczególnych przypadkach, uzależnionych m. in. od organizacji pracy szkoły Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany dziennej ilości kursów.
6) Koszt dojazdu pojazdu z bazy do punktu startowego oraz z punktu końcowego do bazy winien być skalkulowany w stawce za kurs.
7) Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagany jest środek transportu - 1 pojazd, który posiada co najmniej 26 miejsc siedzących (nie wliczając kierowcy). Pojazd powyższy musi spełniać warunki wskazane w § 22 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz.U.2016.2022 z późn.zm./ oraz art.57 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym /t.j.Dz.U.2020.110 z późn.zm./.
8) Wykonawca w przypadku awarii pojazdu zorganizuje transport zastępczy w czasie wskazanym w ofercie, przy czym konieczne jest w takim przypadku powiadomienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowicach oraz wykonywanie zamówienia pojazdem sprawnym technicznie, spełniającym wymogi stawiane przez Zamawiającego w SWZ. Transport zastępczy nie jest podstawą do zwiększenia stawki za obsługę tras.
9) Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie punktualnego, bezpiecznego i bezawaryjnego przewozu dzieci w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy;
b) przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie czasu pracy kierowców oraz przestrzeganie ogólnych warunków przewozu;
c) w przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd zastępczy; wszelkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego obciążą Wykonawcę;
d) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób;
e) zapewnienie sprawnego ogrzewania i stosowanie go przy stosowych warunkach pogodowych,
f) utrzymanie pojazdu w należytym porządku i czystości,
g) zachowania kultury osobistej przez kierowcę,

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29236,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50481,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29236,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transport Drogowy Kotitrans Łukasz Kotyla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732033504

7.3.3) Ulica: ul. Rumiankowa 91, Cykarzew Północny

7.3.4) Miejscowość: Stary Cykarzew

7.3.5) Kod pocztowy: 42-231

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29236,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 79 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.