eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morąg › Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2022-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MORĄG

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Morągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 9

1.5.2.) Miejscowość: Morąg

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 757 22 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@morag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.morag.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zp.morag.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db259f2a-17a2-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019957/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305332/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KI.271.10.2022.DL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4448261,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dostawą i montażem wyposażenia, sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem będzie miała miejsce na działce nr ew. 80/8, obręb 03 Morąg.

2. Zamówienie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: I. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę tj. - opracowania pełnobranżowego projektu budowlanego i technicznego dla realizowanego zadania - wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją międzybranżową, - opracowania pełnobranżowego projektu wykonawczego wraz z wykazem wyposażenia oraz projektu aranżacji terenów zielonych - wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją międzybranżową, - opracowania szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu ofertowego, przedmiarów, informacji BIOZ - przebudowy kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie działki objętej opracowaniem Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania projektu będzie obowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego co do koncepcji, materiałów, urządzeń. II. Wykonania robót budowlanych i usługę dostawy (wraz z montażem) wyposażenia obiektu zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową: - budowa obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, zjazdem z drogi publicznej i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem zgodnym z załącznikiem Nr 1 do PFU. - uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami oraz przekazanie obiektu do użytkowania, - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie - opracowania instrukcji użytkowania, instrukcji postępowania w przypadku pożaru, - przeszkolenia personelu Zamawiającego zakresie obsługi obiektu i wszystkich zainstalowanych urządzeń. III. Zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w czasie trwania robót budowlanych. IV. Sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4) lit a-b ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 4. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym i stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 5. Oferta musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbioru wraz z uruchomieniem obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 6. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Informacje dodatkowe: 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 8. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, Zamawiający wymaga w związku z art. 100 ustawy Pzp, by przedmiot zamówienia był wykonany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 9. Zamawiający wymaga by wszystkie roboty budowlane były wykonane z należyta starannością, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów w tym zakresie. 10. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zgodnie z powyższym przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą przedstawił szczegółową specyfikację oferowanego wyposażenia na podstawie załącznika Nr 1 do PFU zawierającą producenta, model, producent/model/nazwa lub stronę internetową z opisem technicznym i cenę, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w w/w załączniku. Dodatkowo w przypadku wyposażenia dla rozbudowywanego przedszkola tj. laptopów i komputerów należy : na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania SWZ, Wykonawca powinien udokumentować wydajność oferowanych w komputerach procesorów poprzez wydruk, ze strony serwisu http://www.cpubenchmark.net. Udokumentowany wynik pomiaru wydajności procesorów dla komputerów i laptopów (wydruk strony) musi być opatrzony datą i pochodzić z dnia, w okresie, od ogłoszenia postępowania przetargowego, do dnia złożenia oferty. Przedmiotowe środki dowodowe, należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia. W przypadkach, kiedy w PFU wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (jakościowych i użytkowych) co podane w PFU i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 13. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie opłacone: a) w roku 2022 - do kwoty 1 000 000,00 zł brutto b) oraz w 2023 roku – pozostała część kwoty wynagrodzenia. 15. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. (Uproszczony kosztorys Zamawiający będzie wymagał dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą a także ma prawo żądania takiego kosztorysu od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza technologię drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnej budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

37520000-9 - Zabawki

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.


Uzasadnienie faktyczne
Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia podana na otwarciu ofert to wartość 4 700 000,00 zł brutto.

Zostały złożone dwie oferty tj.

Oferta nr 1 :
Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Geodetów 29
80-298 Gdańsk

na kwotę 9 297 483,18 zł brutto

Oferta Nr 2 (odrzucona):
Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o.
Ul. Kołobrzeska 50H
10-434 Olsztyn

na kwotę 7 500 000,00 zł brutto


Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. K. ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk (jedyna ważna oferta), zaoferował cenę, która przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę a Zamawiający nie może jej zwiększyć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.