eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morąg › Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MORĄG

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Morągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 9

1.5.2.) Miejscowość: Morąg

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 757 22 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@morag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.morag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db259f2a-17a2-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019957/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.morag.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Dokumentacja postępowania
jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: portalem) pod adresem: https://zp.morag.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy on-line działającej pod adresem https://zp.morag.pl z zastrzeżeniem rozdziału 16 ust. 3 SWZ.
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
doreprezentowaniaWykonawcy:1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.)
lub2)podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332).3. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne.4. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych
ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc" oraz w Załączniku nr 11 do
SWZ.5.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
htlps://zp.morag.pl oraz uznaje go za wiążący.6. Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://zp.morag.pl/#/authentication/login7. Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć
konto na Platformie https://zp.morag.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia
hasło ;8. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać
dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.9. Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych10. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z
dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa
następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:1). stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2). Komputer klasy PC lub MAC,
o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowszewersje;3).zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z
wyjątkiem Internet Explorer;4). Włączona obsługa JavaScript;5). Zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;6). podłączony lub wbudowany do komputera czytnik
karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę)
11.Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone są w rozdziałach 16 i 18
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Morągu danych osobowych klientów urzędu jest Burmistrz Morąga. Adres Urzędu Miejskiego w Morągu: 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email: morag@morag.pl
 Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Morągu Pan Krzysztof Kosowski, pokój nr 42, tel. 89 757 22 31, wew. 15. email: biurorady@morag.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr KI.271.10.2022.DL z dn. 16.08.2022 r. prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KI.271.10.2022.DL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4448261,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dostawą i montażem wyposażenia, sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem będzie miała miejsce na działce nr ew. 80/8, obręb 03 Morąg.

2. Zamówienie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: I. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę tj. - opracowania pełnobranżowego projektu budowlanego i technicznego dla realizowanego zadania - wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją międzybranżową, - opracowania pełnobranżowego projektu wykonawczego wraz z wykazem wyposażenia oraz projektu aranżacji terenów zielonych - wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją międzybranżową, - opracowania szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu ofertowego, przedmiarów, informacji BIOZ - przebudowy kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie działki objętej opracowaniem Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania projektu będzie obowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego co do koncepcji, materiałów, urządzeń. II. Wykonania robót budowlanych i usługę dostawy (wraz z montażem) wyposażenia obiektu zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową: - budowa obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, zjazdem z drogi publicznej i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem zgodnym z załącznikiem Nr 1 do PFU. - uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami oraz przekazanie obiektu do użytkowania, - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie - opracowania instrukcji użytkowania, instrukcji postępowania w przypadku pożaru, - przeszkolenia personelu Zamawiającego zakresie obsługi obiektu i wszystkich zainstalowanych urządzeń. III. Zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w czasie trwania robót budowlanych. IV. Sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4) lit a-b ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 4. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym i stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 5. Oferta musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbioru wraz z uruchomieniem obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 6. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Informacje dodatkowe: 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 8. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, Zamawiający wymaga w związku z art. 100 ustawy Pzp, by przedmiot zamówienia był wykonany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 9. Zamawiający wymaga by wszystkie roboty budowlane były wykonane z należyta starannością, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów w tym zakresie. 10. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zgodnie z powyższym przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą przedstawił szczegółową specyfikację oferowanego wyposażenia na podstawie załącznika Nr 1 do PFU zawierającą producenta, model, producent/model/nazwa lub stronę internetową z opisem technicznym i cenę, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w w/w załączniku. Dodatkowo w przypadku wyposażenia dla rozbudowywanego przedszkola tj. laptopów i komputerów należy : na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania SWZ, Wykonawca powinien udokumentować wydajność oferowanych w komputerach procesorów poprzez wydruk, ze strony serwisu http://www.cpubenchmark.net. Udokumentowany wynik pomiaru wydajności procesorów dla komputerów i laptopów (wydruk strony) musi być opatrzony datą i pochodzić z dnia, w okresie, od ogłoszenia postępowania przetargowego, do dnia złożenia oferty. Przedmiotowe środki dowodowe, należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia. W przypadkach, kiedy w PFU wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (jakościowych i użytkowych) co podane w PFU i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 13. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie opłacone: a) w roku 2022 - do kwoty 1 000 000,00 zł brutto b) oraz w 2023 roku – pozostała część kwoty wynagrodzenia. 15. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. (Uproszczony kosztorys Zamawiający będzie wymagał dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą a także ma prawo żądania takiego kosztorysu od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza technologię drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnej budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

37520000-9 - Zabawki

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 26 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1 Doświadczenie zawodowe:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jeden projekt budowlany i budowlano
- wykonawczy związany z budową/przebudową/rozbudową lub nadbudową budynku kubaturowego o kubaturze min. 3
000,00 m3.
b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie lub nadbudowie co
najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze min. 3 000,00 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjnobudowlane
i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne)
W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych, będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, wykonawca
zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu
Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót budowlanych powinien wykazać samodzielnie
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by
wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek nie
będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowane roboty o wymaganej wartości i żaden
z nich nie wykonał wymaganych robót. W sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia tzn. nie ma
wykonanych robót o wymaganej wartości i polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowane
samodzielnie takich robót.
4.2 Kadra techniczna:
c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami*, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy
wykonać przedmiot zamówienia, tj.:
􀀀 Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne
wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia
􀀀 Kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
􀀀 Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
􀀀 Kierownikiem robót w specjalności inżynierii drogowej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami
budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie
przedmiotowego zamówienia.
􀀀 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności architektoniczno-budowlanej pełniącym
jednocześnie rolę kierownika prac projektowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
􀀀 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
􀀀 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia
􀀀 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
􀀀 Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
* wpisanym/i do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającym/i aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
* osoby wskazane w załączniku nr 5 do SWZ muszą brać bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji w max. 2 specjalnościach.
W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z
posiadanego zaświadczenia.
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tj.) osoby, które,
przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich
podmiotów, przy czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów.
4.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SWZ) w trakcie realizacji zamówienia, nowe
osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 1333) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana
osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w ww. specjalnościach.
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu opisane są w rozdziale 11 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wzór
stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie to
składa wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda
przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 108ust.1 oraz art. 109
ust.1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
1a) wykaz usług (wzór stanowi załącznik nr 6a do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy
2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że dostawa wyposażenia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą przedstawił szczegółową specyfikację oferowanego wyposażenia na podstawie
załącznika Nr 1 do PFU zawierającą producenta, model, producent/model/nazwa lub stronę internetową z opisem
technicznym i cenę, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaproponowany
asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w
odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w w/w załączniku.
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp,
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Zgodnie z powyższym przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca
zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów
potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie
zamówienia.
Dodatkowo w przypadku wyposażenia dla rozbudowywanego przedszkola tj. laptopów i komputerów należy : na
potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania SWZ, Wykonawca powinien udokumentować
wydajność oferowanych w komputerach procesorów poprzez wydruk, ze strony serwisu http://www.cpubenchmark.net.
Udokumentowany wynik pomiaru wydajności (wydruk strony) musi być opatrzony datą i pochodzić z dnia, w okresie, od
ogłoszenia postępowania przetargowego, do dnia złożenia oferty.
Przedmiotowe środki dowodowe, należy złożyć wraz z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich
złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku
32 1160 2202 0000 0000 6193 4146 z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe
oddziały wraz z wyposażeniem” najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert) a treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Morąg ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który
Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium
wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał
możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku
o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa
do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
8. Pozostałe zapisy dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 19 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i
powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące
dokumenty: a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika
do
reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, b)
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne
dokumenty wymienione w dziale 13 ust. 1 SWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, c)
dokumenty, o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt 1, 1a i 2 SWZ, winni złożyć wspólnie. d) dokumenty
o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt 3 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we
własnym imieniu.3. Wszelka korespondencja dokonywana
będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres
wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze/projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zp.morag.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania :
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.