eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2023-07-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015771007

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: F.Klimczaka 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dbfowilanow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfowilanow.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9be882b-fc78-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9be882b-fc78-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00332546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020494/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup środków czystości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241933

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 1 zamówienia: dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 46804,32 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 2 zamówienia: dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 56 (ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 71253,02 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 3 zamówienia: dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół nr 79 (ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 133113,68 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 4 zamówienia: dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 169 (ul. Uprawna 9/17, 02-967Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 64445,52 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 5 zamówienia: dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 300 (ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 70341,90 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 6 zamówienia: dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 358 (ul. Św. U. Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 145076,12 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 7 zamówienia: dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 400, ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 65954,45 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 8 zamówienia: dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 416 (ul. Syta 123, 02-987 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 59956,80 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 9 zamówienia: dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 420 (ul. Św. U. Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 55199,58 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 10 zamówienia: dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 427 (ul. Radosna 11, 05-092 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 49942,30 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 11 zamówienia: dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 440 (ul. Latoszki 24, 02-998 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 52693,10 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 12 zamówienia: dostawa środków czystości dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 24 (Al. Rzeczpospolitej 14, 02-972 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 13997,71 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 13 zamówienia: dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 424 (ul. Flatta 7, 02-972 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 75134,24 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części 14 zamówienia: dostawa środków czystości dla DBFO Wilanów (ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 1720,86 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Częsci 15 zamówienia dostawa środków czystości dla Przedszkola nr 436 (ul. Sarmacka 4, 02-972 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 29963,15 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Częsci 16 zamówienia dostawa środków czystości dla Młodzieżowego Domu Kultury (ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 6983,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39339,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39339,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTICHEM Warszawa R. Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213269591

7.3.3) Ulica: ul. Turbinowa 3/56

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-028

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39339,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57703,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57703,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57703,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTICHEM Warszawa R. Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213269591

7.3.3) Ulica: ul. Turbionowa 3/56

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-028

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57703,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113746,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113746,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113746,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTICHEM Warszawa R. Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213269591

7.3.3) Ulica: ul. Turbionowa 3/56

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-028

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113746,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58435,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58435,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58435,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTICHEM Warszawa R. Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213269591

7.3.3) Ulica: ul. Turbionowa 3/56

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-028

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58435,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99464,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99464,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99464,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTICHEM Warszawa R. Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213269591

7.3.3) Ulica: ul. Turbionowa 3/56

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-028

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99464,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.