eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechocinek › świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zamawiającego tj. 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w CiechocinkuOgłoszenie z dnia 2022-09-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zamawiającego tj. 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910514039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.zdunowska@22wszur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wszur.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.22wszur.pl, www.miniportal.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zamawiającego tj. 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-728f5498-18b0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073978/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi pralnicze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301016/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest Świadczenia kompleksowych usług pralniczych obejmujących pranie wodne, odplamianie zabrudzeń, czyszczenie
chemiczne, dezynfekcję bielizny , kocy, kołder, poduszek, firan ,zasłon , odzieży roboczej, ochronnej i fasonowej, dokonanie
drobnych napraw krawieckich wraz z usługą transportu brudnej bielizny z trzech punktów znajdujących się na terenie
Zamawiającego do pralni Wykonawcy oraz transportu czystej bielizny z pralni Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy
ul. Wojska Polskiego 5 w Ciechocinku

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przekracza kwote jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a nie m amożliwości jej zwiększenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.