eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › Zadanie nr 1: Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny - Przenośny ULTRASONOGRAF w ramach projektu: "Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami."Ogłoszenie z dnia 2021-12-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zadanie nr 1:
Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny - Przenośny ULTRASONOGRAF w ramach projektu: „Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276985281

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 23

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 6732021 wew. 245

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grzanka.aneta@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie nr 1:
Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny - Przenośny ULTRASONOGRAF w ramach projektu: „Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57aabb1c-62fc-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00332117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00246831/01 z dnia 2021-10-26) nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-01edf437-3609-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/4/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 47294,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1:
Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny:
Przenośny ULTRASONOGRAF szt.1
1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
3. urządzenie wyposażone w 3 głowice: convex, endo, rektalna;
4. programy do badań specjalistycznych:
- funkcja obrazowania doplera pulsacyjnego (daje możliwość pomiaru prędkości i kierunku przepływu krwi w naczyniach),
- programy do badań specjalistycznych: jamy brzusznej, echo serca, ginekologiczne,
położnicze, urologiczne, kardiologiczne i naczyniowe;
5. monitor LCD – min. 12,1 cali;
6. waga ułatwiająca mobilność – max. 8 kg;
7. interfejs w języku polskim;
8. pamięć wewnętrzna ponad 5000 badań;
9. wydruk badań na drukarce i videoprinterze;
10. zapis badań na pen-drive i komputerze Pc;
11. wymiary 33cmx32cmx25cm (+/- 5cm);
12. dopler kolorowy;
13. wbudowana bateria (czas pracy min. 4 godziny);
14. kabel zasilający;
15. podświetlana klawiatura;
16. uchwyt do mocowania głowicy i żelu;
17. możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (głowic).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. ProMedical Arkadiusz Kułak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241572959

7.3.3) Ulica: Sopotnia Mała 59

7.3.4) Miejscowość: Jeleśnia

7.3.5) Kod pocztowy: 34-340

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.