eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie" w ramach zadania "ul. Dworcowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników" - roboty uzupełniająceOgłoszenie z dnia 2021-12-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie” w ramach zadania „ul. Dworcowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników” – roboty uzupełniające

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@piaseczno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie” w ramach zadania „ul. Dworcowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników” – roboty uzupełniające

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bfb3c8c-5114-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00291176/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W związku z ograniczeniem ilości znaków, uzasadnienie zostało umieszczone w informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Spr. 127/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „rozbudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie” – roboty uzupełniające polegające na wykonaniu frezowania nawierzchni oraz wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej a także oznakowania poziomego na odcinku od ul. Sienkiewicza do Al. Lotników w Piasecznie zgodnie z protokołem konieczności – Załącznik nr 1 i dokumentacją projektową - Załącznik nr 2
i wymaganiami Zamawiającego – Załącznik A OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 322809,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 322809,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fal-Bruk sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010308687

7.3.3) Ulica: Sarabandy 42

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-868

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

DZIAŁAJĄC W OPARCIU O ART. 305 pkt 1 ustawy w związku z art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 ( Dz. U. 2019 poz. 1129 ze zm)
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia go w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych zamówień, jeżeli zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 26.05.2021r. w trybie przetargu podstawowego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 00026178/01 z dnia 31.03.2021r. oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wskazał zakres robót budowlanych oraz warunków na jakich zostają udzielone. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.