eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/844 76 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkety

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminakety.ezamawiajacy.pl/pn/gminakety/demand/115547/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a6fc58a-043b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027024/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249824

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023.MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kęty, których łączna długość wynosi 1944 mb, w tym:
1) Malec, działka nr 506 o dł. 170 mb; km 0+000-0+170;
2) Witkowice, działka nr 1047 o dł. 400 mb; km 0+800-1+200;
3) Nowa Wieś, działka nr 96 o dł. 200 mb; km 0+754-0+954;
4) Bielany, działka nr 377 o dł. 250 mb; km 0+200-0+450;
5) Łęki, działka nr 460 o dł. 104 mb; km 0+200-0+304;
6) Bulowice, działka nr 5127/2 o dł. 340 mb; km 2+243-2+583;
7) Bulowice, działka nr 5066 o dł. 480 mb; km 0+000-0+480;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 4 , 4a oraz załącznik nr 4b.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 390738,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 433344,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 390738,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MarMasz Rafał Maryjosz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 638 174 19 71

7.3.3) Ulica: Nad Wisłą 4

7.3.4) Miejscowość: Grzawa

7.3.5) Kod pocztowy: 43-227

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 390738,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.