eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W NAMYSŁOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ JEGO CZĘŚCI NIE OBJĘTYCH ZAKRESEM III ETAPU ROBÓTOgłoszenie z dnia 2021-12-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W NAMYSŁOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ JEGO CZĘŚCI NIE OBJĘTYCH ZAKRESEM III ETAPU ROBÓT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. ANDRZEJA KURYLEWICZA W NAMYSŁOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@psmnamyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psmnamyslow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mi-niportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W NAMYSŁOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ JEGO CZĘŚCI NIE OBJĘTYCH ZAKRESEM III ETAPU ROBÓT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31bb55be-4bbf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279125/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 390000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie przebudowy części budynku Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z rozbudową jego części, nie objętych zakresem III etapu robót. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres wymagań zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Przedmiar oraz Zdjęcie poglądowe.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie dodatkowej furtki wraz z elektrozamkiem oraz wideodomofonem w istniejącym ogrodzeniu oraz wpięcie do systemu domofonowego.
2. Wykonanie wiaty na rowery wraz z wybrukowaniem nawierzchni kostka granitową.
3. Wykonanie wiaty na śmietnik wraz z wybrukowaniem nawierzchni kostka granitową.
4. Dostawa i montaż czujników poziomu wody w piwnicy wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ostrzegawczego. Wykonawca przejmuje gwarancje na wykonaną już instalację ostrzegawczą.
5. Dostawa i montaż przeszklonej ścianki p/poż. EIS30 na holu głównym wraz z montażem elektrozaczepów i siłowników oraz podłączeniem do istniejącej instalacji SSP. Wykonawca przejmuje gwarancję na wykonaną już instalację SSP.
6. Dostawa i montaż drzwi drewnianych do kuchni, 90x210 cm, z bulajem, otwierane w obu kierunkach.
7. Dostawa i montaż szlabanu długości 3 m wraz z czujnikami otwarcia / zamknięcia, sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji w telefonie.
8. Dostawa i montaż wideodomofonu wraz z kompletna instalacją.
9. Dostawa i montaż ławek.
10. Dostawa i montaż donic betonowych.
11. Wykonanie instalacji uziemienia dla systemu elektroakustyki przewidzianego w IV etapie robót.
Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) uPzp. Zamawiający po dokonaniu wizji lokalnej przez Wykonawcę udostępni w siedzibie Zamawiającego dokumentację dotyczącą projektów oraz wykonanych robot budowlanych dla etapu III.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 388986,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388986,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 388986,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491462825

7.3.3) Ulica: al. Bohaterów Monte Cassino 40

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 388986,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.