eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa fabrycznie nowych klarnetów wraz z akcesoriami dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.Ogłoszenie z dnia 2021-12-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych klarnetów wraz z akcesoriami dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

1.3.) Oddział zamawiającego: POSI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141192303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1 lokal 701

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 656 75 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sinfoniaiuventus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sinfoniaiuventus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://posi.bip.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych klarnetów wraz z akcesoriami dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb32b7de-538d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011640/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa fabrycznie nowych klarnetów wraz z akcesoriami dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304498/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.26.22.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 133333,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych klarnetów wraz z akcesoriami dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
2. Okres gwarancji na klarnety wraz z akcesoriami: 24 miesiące.
3. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej 2 przeglądów serwisowych w roku, w tym po zakończeniu sezonu artystycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37314100-3 - Klarnety

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37321000-4 - Akcesoria do instrumentów muzycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SALON I SERWIS INSTRUMENTÓW DĘTYCH PIOTR ŚMIETANA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 633 100 53 36

7.3.3) Ulica: ul. Zacisze 2/3

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-025

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.