eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernichów › "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie"Ogłoszenie z dnia 2021-12-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
”Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gminna 1

1.5.2.) Miejscowość: Czernichów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-070

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-553e1510-643c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003100/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Czernichowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ca8e1497-a551-46ca-b538-fd82b48163f8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
(za wyjątkiem składania ofert)
poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl
2.Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt.
3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
(za wyjątkiem składania ofert)
poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl
4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Piotr Bartel, tel. 12 444 55 77 wew. 134, e-mail: piotr.bartel@czernichow.pl
Roman Kawaler, tel. 12 444 55 77 wew. 134, e-mail: roman.kawaler@czernichow.pl
5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
6.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9..Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10..Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
11.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czernichów, z siedzibą przy ul.
Gminnej 1, 32-070 Czernichów, tel.: 12 270 21 04, adres e-mail: urzad@czernichow.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: Urząd Gminy
Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub adres e-mail: iod@czernichow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń określonych w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Czernichowie”. Inwestycja realizowana będzie w Czernichowie, przy ul. Gminnej 1.
W zakresie planowanej inwestycji przewiduje się następujące roboty:
• Rozbiórka oraz budowa ścian;
• Wykonanie tynków i okładzin;
• Wykonanie posadzek;
• Montaż stolarki budowlanej;
• Wykonanie istalacji wod-kan oraz instalacji c.o.;
• Wykonanie instalacji elektrycznej;
• Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za
najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska największą sumę punktów wynikającą z sumy
punktów w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2.Zdolność techniczna lub zawodowa
2.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, co najmniej:
Jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub modernizacji lub budowie lub przebudowie budynku o wartości robót minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2.2 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone.
W szczególności Wykonawca będzie dysponował osobami na każde wymienione w poniższej tabeli stanowisko.
1) Kierownik budowy Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) Kierownik robót elektrycznych
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3) Kierownik robót sanitarnych
Uprawnienia budowlane kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty , Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ., Zobowiązania lub
innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów
(jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – warunki
określone w pkt 6.2 SWZ winni spełniać łącznie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt.6.6 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1-7.1.2 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy: a)wystąpiły klęski żywiołowe i inne stany nadzwyczajne (...), b)powstała konieczność zrealizowania robót dodatkowych(...); c)weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego(...);d)niemożność dotrzymania pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy(...),e)Zamawiający wstrzyma wykonanie robót z powodu okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru(...),f)zachodzi konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,g)powstaną przeszkody o charakterze archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych (...)h)doszło do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) (...)w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a) – h);2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia (...);3)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, (...);4)konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych bądź dokumentacji projektowej z powodu:a)aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych,b)zaprzestania produkcji materiałów budowlanych(...),c)zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego (...)5)zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;6)zachodzi konieczność rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.2.Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – o których mowa w ust. 1 pkt 4 strona inicjującą przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności ewentualnej zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki.(...).3.Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej):
1)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. (...)
2)w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 30% zamówienia). (...).
3) w przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy (...) ustala się następujące zasady postępowania:
a)rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” (...);
b)podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej będzie protokół konieczności (...)
c)podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” (...):
•w przypadku rodzaju robót objętych ofertą wykonawcy kosztorys uproszczony(...);
•w pozostałych przypadkach kosztorys ofertowy uproszczony (...).
d)Przedmiotowe kosztorysy stanowić będą załącznik do aneksu, o którym mowa w lit. a powyżej.
4.W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1 – 3(...).
5.W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający wyda pisemne stanowisko(...).
6.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7.Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany:
1)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby (...)2)zmiana osób upoważnionych do kontaktu, (...),3)w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia (...).
Szczegółowy Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zwiera § 14 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 8 i 10 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy oraz od podwykonawców złożenia
w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt.
7.7.2SWZ, wymaganych od wykonawcy.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w
pkt.7.7.2SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.2 SWZ,
zastępuje sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7.7.3 SWZ wykonawca składa inne
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wzywa do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1.może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
dane umożliwiające dostęp do tych środków;2. podmiotowym środkiem dowodowym
jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust.1.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość
i aktualność.W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.