eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudziniec › Zakup i dostawa ciągnika rolniczegoOgłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUDZINIEC - ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDZIŃCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276709055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 6

1.5.2.) Miejscowość: Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-160

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 230 32 63

1.5.8.) Numer faksu: 32 230 32 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zb.rudziniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zb.rudziniec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55f29583-00c6-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090101/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244512

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBGKiM.261.1.2023.DZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 186991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego” wraz z pługiem do śniegu na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

1.1.Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego ” obejmuje zakup, dostawę wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym pługiem do śniegu (spychaczem czołowym).

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 2 do SWZ oraz
w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 9 do SWZ

1.3. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy* , w pełni sprawny, bez wad fizycznych lub prawnych,
b) nie był uprzednio używany jako pojazd demonstracyjny ani jako przedmiot ekspozycji,
c) spełniał wymagania techniczne i użytkowe szczegółowo określone w OPZ.
*Zgodnie z art. 2 pkt. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) określenie „fabrycznie nowy” oznacza - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Do uznania pojazdu za „nowy pojazd”, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki z ww. definicji tj.: pojazd nie był nigdy zarejestrowany oraz jest pojazdem fabrycznie nowym. Zatem pojazdem nowym jest pojazd nieużywany, nieeksploatowany i jednocześnie nigdy wcześniej niezarejestrowany.

1.4. Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach,
w tym m.in.:
a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 988 z późn.zm), zwanej dalej „ustawą Prawo o ruchu drogowym”
b) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343),
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

1.5. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, wskazanych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, gdyż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób określony w tych projektowanych postanowieniach umowy.

1.6. Na dostarczone pojazdy Wykonawca udzieli min. 12 - miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru (Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu gwarancji jakości,
w ramach dodatkowego, pozacenowego kryterium oceny ofert).

1.7. Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, szczegółowo określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 301350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH Agrokompleks Zygmunt Bieniek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 548 000 03 90

7.3.3) Ulica: ul. Główna 173, Ochaby Wielkie

7.3.4) Miejscowość: Skoczów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-430

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.