eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, mienia wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia GorzowskaOgłoszenie z dnia 2023-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, mienia wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080455296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dziewięciu Muz 10

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@filharmoniagorzowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.filharmoniagorzowska.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

ceafilharmoniagorzowska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, mienia wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d74453bc-0478-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00329439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000973/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, mienia wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz podejmowaniem interwencji.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250215

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CEA-FG.ZOT.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
„Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, mienia wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z podejmowaniem interwencji w obiektach Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska przy ul. Dziewięciu Muz 10 w Gorzowie Wlkp.”

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
6.Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części
Zamawiający oczekuje oferty na cały zakres zamówienia w zakresie opisanym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Zadania realizowane będą na jednym obiekcie Zamawiającego. Podział zamówienia na części i wyłonienie kilku wykonawców utrudni Zamawiającemu m.in. sprawną realizację powierzonych zadań i nadzór nad zamówieniem. Brak podziału zamówienia, w ocenie Wykonawcy nie naruszy zasad konkurencji.
7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1110979,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1452386,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1110979,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004772320

7.3.3) Ulica: Al. Wielkopolska 36

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-608

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1110979,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2025-08-01

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.