eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472260563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Anny 57

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tbsbrzeziny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-637ccd49-1ccd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305316/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZM.2794.2022.BK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3.2. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
3.2.1. opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (za wyjątkiem mapy dc. projektowych, którą posiada Zamawiający a którą przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne).
3.2.2. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
3.2.3. przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej
3.2.4. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
3.2.5. sporządzenie BIOZ
3.2.6. pełnienie nadzoru autorskiego
3.2.7. ile okaże się to konieczne - uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów
3.2.8. uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane)
3.2.9. sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
3.2.10. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, sporządzonego w kwotach brutto
3.2.11. wykonanie prac budowlanych związanych z:
3.2.11.1. montażem podziemnego zbiornika / zbiorników gazu płynnego wraz z wykonaniem płyty fundamentowej pod zbiornik gazu
3.2.11.2. wymianą istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł na gaz płynny z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.
3.2.11.3. wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej
3.2.11.4. dostosowaniem instalacji elektrycznej
3.2.11.5. dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów
3.2.11.6. dostosowaniem układu wentylacyjnego
3.2.11.7. wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących
3.2.12. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych instalacji i budynku po robotach remontowych
3.2.13. sporządzenie dokumentacji powykonawczej
3.2.14. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru technicznego urządzenia przez UDT oraz zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (art. 54 Prawo budowlane)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.