eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Przebudowa Kwatery MyśliwskiejOgłoszenie z dnia 2023-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Kwatery Myśliwskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030011032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radzyn@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c68a0d3-c7cf-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Kwatery Myśliwskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c68a0d3-c7cf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00327967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136563/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa Kwatery Myśliwskiej w Branicy Suchowolskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239702

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa Kwatery Myśliwskiej – budynek z pokojami na wynajem, kancelarią leśnictwa oraz częścią mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu.
Zakres robót:
- przebudowa wnętrza budynku kwatery myśliwskiej obejmująca reorganizację funkcji i poprawę funkcjonalności poprzez m. in. zmianę lokalizacji klatki schodowej, usunięcie części istniejących wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz budowę nowych ścian konstrukcyjnych i działowych według projektowanego układu aranżacji pomieszczeń, adaptacja poddasza na użytkowe
- przebudowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wyciągowej, wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz instalacji klimatyzacji
- przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej wraz z wymianą drenażu w istniejącej oczyszczalni ścieków
- przebudowa instalacji elektroenergetycznej z montażem na budynku gospodarczym instalacji fotowoltaicznej mocy 9,5 kWp
- wykonanie pompy ciepła mocy 18,2 kW, COP min. 3,79, z wymiennikiem pionowym 4 szt. sond o głębokości pionowej sondy do 100 mb, (zakres prac obejmuje także wykonanie niezbędnego projektu geologicznego oraz zgłoszenia do Starosty)
- wykonanie remontu ogrodzenia
- wyposażenie budynku w meble, urządzenia, oświetlenie itp. wg projektu architektury i aranżacji wnętrz
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3080621,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3080621,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TARTAK BRONEK Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TARTAK "BRONEK" Mieczysław Bronisz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4960253966

7.3.3) Ulica: 3 Maja 11

7.3.4) Miejscowość: Platerów

7.3.5) Kod pocztowy: 08-210

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3080621,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-12 do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.