eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Przebudowa Kwatery MyśliwskiejOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Kwatery Myśliwskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030011032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radzyn@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Kwatery Myśliwskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c68a0d3-c7cf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136563/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa Kwatery Myśliwskiej w Branicy Suchowolskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c68a0d3-c7cf-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej:
radzyn@lublin.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).We wszelkiej korespondencji
zawiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest:
 Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski, radzyn@lublin.lasy.gov.pl
tel. +48 83 352 08 40
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem
wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia tj.:
„Budowa Kwatery Myśliwskiej”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –– przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – monitoring wizyjny oraz ewentualne
dochodzenie roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych;
5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i
doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych,
podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
7. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego
zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa Kwatery Myśliwskiej – budynek z pokojami na wynajem, kancelarią leśnictwa oraz częścią mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu.
Zakres robót:
- przebudowa wnętrza budynku kwatery myśliwskiej obejmująca reorganizację funkcji i poprawę funkcjonalności poprzez m. in. zmianę lokalizacji klatki schodowej, usunięcie części istniejących wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz budowę nowych ścian konstrukcyjnych i działowych według projektowanego układu aranżacji pomieszczeń, adaptacja poddasza na użytkowe
- przebudowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wyciągowej, wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz instalacji klimatyzacji
- przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej wraz z wymianą drenażu w istniejącej oczyszczalni ścieków
- przebudowa instalacji elektroenergetycznej z montażem na budynku gospodarczym instalacji fotowoltaicznej mocy 9,5 kWp
- wykonanie pompy ciepła mocy 18,2 kW, COP min. 3,79, z wymiennikiem pionowym 4 szt. sond o głębokości pionowej sondy do 100 mb, (zakres prac obejmuje także wykonanie niezbędnego projektu geologicznego oraz zgłoszenia do Starosty)
- wykonanie remontu ogrodzenia
- wyposażenie budynku w meble, urządzenia, oświetlenie itp. wg projektu architektury i aranżacji wnętrz
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robotami budowlanymi podobnymi do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa objęte będą prace obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku do SWZ. Zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) Strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.
Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Każde udzielone postępowanie zostanie sfinalizowane podpisaną umową o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu
dotyczące: sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 500 000 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował (ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (robota budowlana uwzględniająca budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej lub budynku użyteczności zbiorowej) o wartości co najmniej: 1.000.000 zł brutto, (słownie: jeden milion złotych) odpowiednio potwierdzoną, że została wykonana w sposób należyty.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: na czas realizacji zamówienia, co najmniej:
 jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, posiadający minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla co najmniej dwóch robót budowlanych obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, które uzyskały decyzję o użytkowaniu;
 jedną osobą w postaci kierownika grupy robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 jedną osobą w postaci kierownika grupy robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 2) oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ), 3)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z
zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5)odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 6)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108
ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108
ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109
ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP -
(wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
7) oświadczenie ws wykluczenia - o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Załącznik nr 15 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty (sporządzonego wg wzoru załącznik nr 4 do SWZ)
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z u przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty .
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. 11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ
S.A. o/ Radzyń Podlaski nr rachunku: 35 2030 0045 1110 0000 0009 1140 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w
postępowaniu na „Budowa dojazdu pożarowego nr 17 w leśnictwie Brzozowica”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy - załącznik nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e - Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.