eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie - Etap 1AOgłoszenie z dnia 2022-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie – Etap 1A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA WEJHEROWA

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675215

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Jakuba Wejhera 8

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzpifz@um.wejherowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327476

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00299024/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2022-11-30

Po zmianie:
2023-04-28

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany przez Wykonawcę: w terminie do dnia 30.11.2022 r., z tym że:
1) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać wykonane oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do dnia 28.10.2022 r.;
2) dokonanie wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu informacji, że organ ten nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia winno nastąpić w terminie do dnia 30.11.2022 r.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835), tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835; dalej "Ustawa o szczególnych rozwiązaniach");
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach

Po zmianie:
1. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany przez Wykonawcę: w terminie do dnia 28.04.2023 r., z tym że:
1) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać wykonane oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do dnia 31.03.2023 r.;
2) dokonanie wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu informacji, że organ ten nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia winno nastąpić w terminie do dnia 28.04.2023 r.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835), tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835; dalej "Ustawa o szczególnych rozwiązaniach");
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-02 11:00

Po zmianie:
2022-09-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-02 11:30

Po zmianie:
2022-09-12 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-01

Po zmianie:
2022-10-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.