eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 w Powiecie WschowskimOgłoszenie z dnia 2022-08-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 w Powiecie Wschowskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 w Powiecie Wschowskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56fb9068-28fc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 w Powiecie Wschowskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub System). Wejście na platformę
poprzez link: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.2.Sposób komunikacji oraz wymagania formalne i techniczne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:a) W
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie kierowana do pełnomocnika. b) Zamawiający
może komunikować się (z wyłączeniem składania ofert oraz oświadczeń) z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej
(zamowienia@powiat.wschowa.com.pl). 3. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. (Dz. U poz. 2452). 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub
MAC o konfiguracji co najmniej:
pamięć min 2GB RAM, procesor 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych, np. MS Windows 7 lub nowszy, Mac Os x 10.4, lub nowszy
lub kompatybilny system z rodziny Linux, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 np. Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program do odczytu plików typu .pdf np. Acrobat Reader.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065/540-48-00;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Tomasz Wadas
tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OSE.272.15.2022 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275. ust.1 ustawy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSE.272.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I Część 1 – Miasto i Gmina Wschowa:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) utworzenie BDOT500 dla miasta i gminy Wschowa,
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonej przez wykonawcę bazy BDOT500,
3) wykonanie działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych na obszarze opracowania.
2. Prace zostaną podzielone na 2 etapy :
- w ramach I etapu, stanowiącego 25% zakresu pracy, związanego z utworzeniem bazy BDOT500 należy wykonać :
a) pozyskanie baz danych inicjalnych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) pozyskanie, analiza i ustalenie przydatności danych, informacji źródłowych i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących podstawę utworzenia bazy BDOT500,
c) utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektów z bazy Zamawiającego
- w ramach II etapu, stanowiącego 75% zakresu pracy, należy wykonać :
a) analizę, weryfikację, poprawienie i uzupełnienie danych dotyczących obiektów bazy danych BDOT500 w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych BDOT500,
b) harmonizację danych dotyczących obiektów bazy BDOT500 z innymi bazami prowadzonymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) wprowadzenie zmian wynikających z dokumentów, które wpłynęły do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po dacie otrzymania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) walidację danych wraz z przygotowaniem raportów,
e) zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do prowadzenia bazy BDOT500.
3. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500, a także zakres tych prac określają warunki techniczne dla Miasta i Gminy Wschowa – załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60% - 60pkt
2) Gwarancja – 40% - 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II Część 2 –Gmina Sława:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) utworzenie BDOT500 dla gminy Sława,
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonej przez wykonawcę bazy BDOT500,
3) wykonanie działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych na obszarze opracowania.
4) Prace zostaną podzielone na 2 etapy :
- w ramach I etapu, stanowiącego 25% zakresu pracy, związanego z utworzeniem bazy BDOT500 należy wykonać :
a) pozyskanie baz danych inicjalnych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) pozyskanie, analiza i ustalenie przydatności danych, informacji źródłowych i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących podstawę utworzenia bazy BDOT500,
c) utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektów z bazy Zamawiającego
- w ramach II etapu, stanowiącego 75% zakresu pracy, należy wykonać:
a) analizę, weryfikację, poprawienie i uzupełnienie danych dotyczących obiektów bazy danych BDOT500 w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych BDOT500,
b) harmonizację danych dotyczących obiektów bazy BDOT500 z innymi bazami prowadzonymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) wprowadzenie zmian wynikających z dokumentów, które wpłynęły do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po dacie otrzymania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) walidację danych wraz z przygotowaniem raportów,
e) zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do prowadzenia bazy BDOT500.
2.
3. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500, a także zakres tych prac określają warunki techniczne dla Gminy Sława – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60% - 60pkt
2) Gwarancja – 40% - 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II Część 3 –Gmina Szlichtyngowa:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) utworzenie BDOT500 dla gminy Szlichtyngowa,
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonej przez wykonawcę bazy BDOT500,
3) wykonanie działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych na obszarze opracowania.
2. Prace zostaną podzielone na 2 etapy:
- w ramach I etapu, stanowiącego 25% zakresu pracy, związanego z utworzeniem bazy BDOT500 należy wykonać :
a) pozyskanie baz danych inicjalnych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) pozyskanie, analiza i ustalenie przydatności danych, informacji źródłowych i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących podstawę utworzenia bazy BDOT500,
c) utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektów z bazy Zamawiającego
- w ramach II etapu, stanowiącego 75% zakresu pracy, należy wykonać :
a) analizę, weryfikację, poprawienie i uzupełnienie danych dotyczących obiektów bazy danych BDOT500 w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych BDOT500,
b) harmonizację danych dotyczących obiektów bazy BDOT500 z innymi bazami prowadzonymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) wprowadzenie zmian wynikających z dokumentów, które wpłynęły do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po dacie otrzymania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) walidację danych wraz z przygotowaniem raportów,
e) zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do prowadzenia bazy BDOT500.
3. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500, a także zakres tych prac określają warunki techniczne dla Gminy Szlichtyngowa – załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60% - 60pkt
2) Gwarancja – 40% - 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej jedną usługę o wartości minimum 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych),
polegającą na utworzeniu bazy danych BDOT 500;

b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) DOKUMENTY
SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 4 do SWZ.2. Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
(załącznik nr 5 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ. 4. Oświadczenie
składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się
wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; - podwykonawcy, na
których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie 6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód uiszczenia wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 1.Wykaz podmiotowych środków
dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1. pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.369), z innymi Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu (załącznik nr 5 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ.
4.Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego
potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6
ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lubzamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył systemsprawozdawczości i kontroli, d) utworzył
struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzneregulacje dotyczące
odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności
sąwystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.6. Do oferty wykonawca
załącza również: (wybrać odpowiednie) a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód uiszczenia
wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
1.Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:a)Wykaz usług
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5 od SWZ), składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna)do oferty należy
dołączyć dodatkowo: 1)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z
określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U.z 2020 r., poz. 2452), musi w swej
treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo. 2)
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy
Wykonawcy.
6. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów
składających ofertę.
9. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego
podmioty występujące wspólnie.
10. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zgodnie z zapisami projektu umowy- załącznik nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej
„ustawą sankcyjną” Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 Zamawiający zastrzega możliwość
samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1)* KSH).
5. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do
przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 3 zostanie odrzucona.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303312/01 z dnia 2022-08-12
2022-08-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.