eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Zakup wyposażenia do pracowni dla zawodu technik elektrykOgłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wyposażenia do pracowni dla zawodu technik elektryk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 73001936500000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 13/15

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsz_poddebice@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsppoddebice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5cd09c1-1d37-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia do pracowni dla zawodu technik elektryk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5cd09c1-1d37-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00155222/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia do pracowni dla zawodu technik elektryk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Branżowy sukces”. „Branżowy sukces” - Projekt nr RPLD.11.03.01-10 -0050/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305878/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/dost./2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 31300,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni dla zawodu technik elektryk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31320000-5 - Kable energetyczne

31221000-1 - Przełączniki elektryczne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 39 572,00 zł. W postępowaniu złożono 3 oferty na następujące kwoty:
Nr oferty Firma oraz adres Wykonawcy Cena oferty brutto
PLN
1 Hurtownia Elektryczna Wiesław Lenart
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41a
23-100 Bychawa 37 998,13
2 FHU Intersell Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17a
41-300 Dąbrowa Górnicza 68 685,78
3 KWK Krzysztof Kozłowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 6b/8
46-040 Ozimek 47 799,03

Oferta Wykonawcy Hurtownia Elektryczna Wiesław Lenart na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Wykonawca złożył nie podpisana ofertę przygotowaną na załączniku nr 6 do SWZ oraz nie podpisany załącznik nr 1 do oferty pn. Parametry oferowanego Sprzętu (dołączono ich nie podpisane elektronicznie skany). Zgodnie z przepisami prawa oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie może to być skan podpisanego odręcznie oświadczenia.
Ww. formularze są elementami oferty, które nie podlegają uzupełnieniu. Nie złożenie ich, ich prawidłowe niewypełniane lub nie podpisanie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być podpisana. Jest to oświadczenie woli i jako takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do dokonania tej czynności w imieniu wykonawcy. Nie podpisana oferta jest nieważna z mocy przepisów prawa, a błąd ten nie podlega naprawie (nie można uzupełnić nie podpisanej oferty).

Tym samym ofertą najkorzystniejszą jest oferta firmy KWK Krzysztof Kozłowski, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.