eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH, WZORCÓW, SZKŁA I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH DLA INSTYTUTU EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHOgłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH, WZORCÓW, SZKŁA I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH DLA INSTYTUTU EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271590804

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Kossutha 6

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 254 60 31

1.4.8.) Numer faksu: 32 254 1717

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ietu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ietu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325636

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00305170/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
- posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- posiadają zdolności techniczne i zawodowe.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy produktów stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 18.1. SWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
- posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- posiadają zdolności techniczne i zawodowe.
W przypadku Wykonawców składających ofertę na 1-3, 6-10, 12-15, 17 oraz 19-30 część zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy produktów stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 18.1. SWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dla Wykonawców składających ofertę na 4, 5, 11, 16 lub 18 część zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W celu ostatecznego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 274 ustawy Pzp, składa wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw produktów stanowiących przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których były one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt. 18.2. SWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, o którym mowa w pkt. 18.2. SWZ, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie należy wskazać dostawy, w przeprowadzeniu których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Po zmianie:
W celu ostatecznego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie 1-3, 6-10, 12-15, 17 oraz 19-30 części, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 274 ustawy Pzp, składa wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw produktów stanowiących przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których były one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt. 18.2. SWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, o którym mowa w pkt. 18.2. SWZ, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie należy wskazać dostawy, w przeprowadzeniu których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zmiana umowy może nastąpić w następujących okolicznościach:
- w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp
- zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;
– zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan wyjątkowy, pandemię
Covid-19.
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy;
- zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług,
- zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale podwykonawców;
- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od stron, zmiana terminu dostawy. Pod pojęciem zdarzeń losowych strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne. Terminy określone w § 2 ust. 3 umowy mogą ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy;
- w przypadku wycofania z produkcji produktu wskazanego w ofercie lub zastąpienia go produktem ulepszonym, opóźnieniem dostawy produktu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych pandemią Covid-19, które uniemożliwia dochowanie terminu wskazane w § 2 ust. 3 - zmiany producenta, numeru katalogowego produktu lub jego nazwy, przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SWZ, nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, za takie samo wynagrodzenie jak określono w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie spełnić warunki dotyczące równoważności produktu, opisane w pkt. 14.5-14.8 SWZ;
- wystąpi konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 5 umowy;
- wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy.
-Niezależnie od wystąpienia przesłanek określonych w ust. 37.5. SWZ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić w przypadku zmiany:
- wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207);
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Po zmianie:
Zmiana umowy może nastąpić w następujących okolicznościach:
- w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp
- zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;
– zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy.
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy;
- zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług,
- zmiany kursu waluty, w której Wykonawca nabywa produkty składające się na przedmiot umowy, o więcej niż 8% w stosunku do kursu tej waluty obowiązującego w dniu zawarcia umowy lub w dniu zawarcia ostatniego aneksu zawartego na podstawie niniejszego postanowienia Umowy.
- zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale podwykonawców;
- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od stron, zmiana terminu dostawy. Pod pojęciem zdarzeń losowych strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne.
- w przypadku wycofania z produkcji produktu wskazanego w ofercie lub zastąpienia go produktem ulepszonym, zmiany sposobu konfekcjonowania, opóźnieniem dostawy produktu z przyczyn niezależnych od wykonawcy, spowodowanych pandemią Covid-19, które uniemożliwia dochowanie terminu wskazane w § 2 ust. 3 (chyba, że strony zastosują pkt 2.2), tymczasowego braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę produktów przewidzianych zamówieniem, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji produktów do zmieniających się wymogów prawnych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wynikającymi z niego terminami przejściowymi, które wpływają na konieczność dostosowania dokumentacji do regulacji prawnych, na co Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu - zmiany producenta, numeru katalogowego produktu lub jego nazwy, przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, za takie samo wynagrodzenie jak określono w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie spełnić warunki dotyczące równoważności produktu, opisane w pkt. 14.5-14.8 SWZ;
- wystąpi konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 5 umowy;
- wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy.
Niezależnie od wystąpienia przesłanek określonych w ust. 37.5. SWZ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić w przypadku zmiany:
- wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.