eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubań › Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla uczestników konferencji pn. "Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"Ogłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla uczestników konferencji pn. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021102313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Lubań

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-800

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 72 54 173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/osssg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla uczestników konferencji pn. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e18944a-1a23-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096697/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz cateringowych dla uczestników konferencji pn. Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: tytuł projektu: „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” Nr projektu 1/9-2018/BK-FAMI

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304616/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 30/SZP/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 45629,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla uczestników konferencji pn. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu” dla maksymalnie 50 osób w obiekcie hotelarskim, tj. hotelu minimum **** (kategoria cztery gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2017, poz. 2166 tekst jednolity) lub w obiekcie zabytkowym, który nie został sklasyfikowany według wymogów cytowanego rozporządzenia – o standardzie
równoważnym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pałac Brunów Edward Rzeźwicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6160001230

7.3.3) Ulica: Brunów 27

7.3.4) Miejscowość: Lwówek Śląski

7.3.5) Kod pocztowy: 59-600

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-20 do 2022-09-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.