eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 761-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa5d2a2c-1d43-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306020/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 629040,65 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 325503,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (IZ) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu zwanego dalej Inwestycją. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje:
Rozbudowę budynku szkoły o skrzydło dydaktyczno – administracyjne wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje:
1. Budowę nowego skrzydła dydaktyczno – administracyjnego
2. Przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego
3. Przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego
4. Wykonanie placu zabaw
5. Montaż dwóch zamkniętych zbiorników na wody opadowe,
6. Ukształtowanie terenu i układu zieleni.
Przebudowę budynku szkoły w części istniejącej obejmującą:
1. Przebudowę węzłów sanitarnych
2. Obniżenie podłogi na gruncie
3. Montaż drzwi przeciwpożarowych.

Szczegółowy opis inwestycji oraz warunki realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych stanowi dokumentacja techniczna dołączona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), prowadzona w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Link do materiałów: https://cewice.ezamawiajacy.pl/pn/cewice/demand/notice/public/68884/details

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 6 436 799,78 zł netto

Do obowiązków Inwestora Zastępczego w szczególności należało będzie prowadzenie inwestycji przy udziale Zespołu Inwestora Zastępczego złożonego z inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Szczegółowo obowiązki IZ opisane zostały w dokumentach zamówienia.
Pozostałe informacje
1. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazywania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia
4. 4. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Wykonawcy w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym nie przekroczył poziomu maksymalnie 5 godzin od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na wskazany w umowie nr telefonu. Wykonawca w swej ofercie może zaproponować krótszy czas reakcji, co będzie skutkowało większą liczbą przyznanych punktów w kryterium oceny ofert.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ND

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.