eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gielniów › Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gielniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 75

1.5.2.) Miejscowość: Gielniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-434

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486720011

1.5.8.) Numer faksu: 48672004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gielniow.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uggielniow.nv.pl/a,15739,informacje-podstawowe.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://uggielniow.ezamowienia.com/#/home

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bdd507f-1970-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035762/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302803/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGG.271.4.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 24077,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: ” Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie w roku szkolnym 2022/2023”

3.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gielniowie w roku szkolnym 2022/2023.

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tylko na pełne części. Wspólny słownik zamówień (CPV) 15000000-8
Zamówienie podzielono na 7 części ( zadań) :
Zadanie 1- Pieczywo ( kod CPV : 15810000-9)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w Części 1 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt.1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Do upływu terminu złożenia ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.