eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.Ogłoszenie z dnia 2023-07-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072186224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.cieszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b9692e3-036f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9692e3-036f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00321767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053498/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi powiatowej 2627S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247116

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych” realizowanego w oparciu o decyzję ZRID nr 2 znak WB.6740.1110.2022.DP z dnia 03 lutego 2023r. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej w roku 2023.

2. Charakterystyka ogólna obiektu.
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

3. Ogólny zakres zadania inwestycyjnego przewiduje m.in.:
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- wykonanie robót rozbiórkowych – w tym rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m,
- wykonanie chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,28m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na nowoprojektowanym wiadukcie,
- wykonanie poboczy z kruszywa z powierzchniowym 2 krotnym utrwaleniem o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- budowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej (sieci teletechnicznej),
- wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5245061,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6677026,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5245061,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "MOSTKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387617396

7.3.3) Ulica: 75B

7.3.4) Miejscowość: Moskorzew

7.3.5) Kod pocztowy: 29-130

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty drogowe, branża telekomunikacyjna, obsługa geodezyjna
Pracownia Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej GIPART Dyba Włodzimierz, Laboratorium Drogowe Sławex Sławomir Kurdziel


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5245061,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.