eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072186224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.cieszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9692e3-036f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053498/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi powiatowej 2627S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b9692e3-036f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu portalu e-zamówienia tj. systemu zapewniającego
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl lub drogą elektroniczną na portalu
ezamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Korzystanie z portalu jest bezpłatne, a przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do portalu e-Zamówienia. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy e-zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z platformy e-zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych” realizowanego w oparciu o decyzję ZRID nr 2 znak WB.6740.1110.2022.DP z dnia 03 lutego 2023r. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej w roku 2023.

2. Charakterystyka ogólna obiektu.
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

3. Ogólny zakres zadania inwestycyjnego przewiduje m.in.:
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- wykonanie robót rozbiórkowych – w tym rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m,
- wykonanie chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,28m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na nowoprojektowanym wiadukcie,
- wykonanie poboczy z kruszywa z powierzchniowym 2 krotnym utrwaleniem o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- budowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej (sieci teletechnicznej),
- wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych)

4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie obiektu mostowego o wartości: minimum: 1.500.000,00 zł;

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj: Wykonawca dysponuje co najmniej:

1 Kierownik budowy,Kierownik robót mostowych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - Doświadczenie jako kierownik budowy w branży mostowej lub kierownik robót mostowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgodnie z proponowaną funkcją w realizacji min. 1 zadania, obejmującego budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę lub remont obiektu mostowego od rozpoczęcia do wykonania zadania (odbioru końcowego), na wartość min. 1.500.000 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat
2 Kierownik robót drogowych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń - Doświadczenie jako kierownik budowy
w branży drogowej lub kierownik robót drogowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie zadań drogowych – min. 24 miesiące
3 Inżynier budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń - Doświadczenie na budowie w zakresie zadań mostowych zgodnie z proponowaną funkcją - min. 24 miesiące

4 Kierownik robót telekomunikacyjnych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - Doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo budowlane w branży telekomunikacyjnej zgodnie z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące
5 Geodeta - Uprawnienia geodezyjne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub geodezyjna obsługa inwestycji - doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji drogowych – min. 24 miesiące LUB Firma geodezyjna - musi posiadać doświadczenie w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji mostowych/ drogowych –min. 24 miesiące
6.1 Technolog (inżynier materiałowy) gruntów, betonu, nawierzchni drogowych i materiałów mostowych - Wykształcenie minimum średnie budowlane oraz specjalistyczne kursy w zakresie badań gruntów oraz badań materiałów budowlanych (np. mieszanki mineralno – bitumiczne)- Technolog gruntu i nawierzchni drogowych musi posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie badań gruntu i nawierzchni drogowych dla inwestycji mostowo-drogowych – min. 24 miesiące LUB
6.2.Zapewnienie obsługi laboratoryjnej przez laboratorium drogowe - Obsługa laboratoryjna przez laboratorium musi posiadać doświadczenie, jako obsługa laboratoryjna w zakresie badań gruntu i nawierzchni drogowych dla inwestycji drogowych - min. 24 miesiące.
7 Specjalista ds. rozliczeń - Wykształcenie minimum średnie Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji drogowych – min. 12 miesięcy,
Zalecana znajomość programu AutoCad
8 Specjalista ds. BHP - Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp - Doświadczenie w służbie bhp - minimum 12 miesięcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w wysokości: 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym zał. do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na platformie e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ . Sposób złożenia oferty opisany został w https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponentedukacyjny/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.