eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej KSOP oraz prowadzenie pomiarów i ocena narażania personeluOgłoszenie z dnia 2021-12-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej KSOP oraz prowadzenie pomiarów i ocena narażania personelu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 669250010

1.5.8.) Numer faksu: (22)718 02 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej KSOP oraz prowadzenie pomiarów i ocena narażania personelu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc9c17bc-602b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00321668

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna
dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Ofertę wraz z załącznikami, o
których mowa w Rozdziale VI SWZ, składa się za pośrednictwem strony tj.: zuop.ezamawiajacy.pl,
zwanej dalej także Systemem. Instrukcja korzystania z Systemu, zwana dalej także Instrukcją, jest
dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem (pytaniem) o wyjaśnienie treści SWZ.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania,
tj. zuop.ezamawiajacy.pl Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SWZ także drogą
elektroniczną. Pytania należy kierować na adres przetargi@zuop.pl ze wskazaniem w tytule
wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań do
treści SWZ w formie edytowalnej. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań,
na strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną
zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.
zuop.ezamawiajacy.pl Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów
technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej
komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem: zuop.ezamawiajacy. Oferta wraz z
załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (tj.
kwalifikowany podpis elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty). Wymagania techniczne:
Stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer
PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym; Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie.pdf; Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie
nieprzekraczająca 100 MB; Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL,XMLsig,XAdES,CAdES, ASIC, XMLenc; Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny
jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu
Miar.; W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis
elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w
wersji 32 oraz 64
bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 – Windows
x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE
Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji
OpenJDK)zainstalowana aplikacja Szafir Host; podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart
podpisu elektronicznego. Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane w rozdziale IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych –
Przedsiębiorstwo Państwowe jako Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zgłoszonych
przez Wykonawcę wskazane w dokumentacji postepowania.
Informacja dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę
Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje Pani/Pana danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie specjalista ds. zamówień publicznych. Proszę je wysłać na adres:
przetargi@zuop.pl.
Dlaczego Pani/Pana dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 pkt. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i Których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór zamieszczony jest w
formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
infolinia telefoniczna: 606-950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Monitoring i ochrona radiologiczna w ZUOP lokalizacja Otwock – Świerk

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Przewidywana ilość usług (próbek, ocen, pomiarów, wzorcowań, odczytów, kontroli) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się kupić usługi o wartości nie mniejszej niż 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu usług o wartości co najmniej 90% wartości, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego i nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec Wykonawcy z tytułu braku realizacji Umowy na wykonanie usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6) Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu uzyskania punktów w ramach Kryterium Doświadczenie personelu,
7) Świadectwa akredytacji na wykonywanie czynności w razie wskazania przez Wykonawcę ich posiadanie w formularzu ofertowym (dotyczy części I, IV, V zamówienia), w celu uzyskania punktów w ramach w ramach Kryterium Akredytacje na wykonywanie czynności,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Akredytacja na wykonywanie czynności

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie pomiarów i oceny narażenia zewnętrznego
i wewnętrznego personelu ZUOP

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Przewidywana ilość usług (próbek, ocen, pomiarów, wzorcowań, odczytów, kontroli) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się kupić usługi o wartości nie mniejszej niż 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu usług o wartości co najmniej 90% wartości, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego i nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec Wykonawcy z tytułu braku realizacji Umowy na wykonanie usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Świadectwa akredytacji na pomiary skażeń wewnętrznych (dotyczy części II zamówienia),

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Przewidywana ilość usług (próbek, ocen, pomiarów, wzorcowań, odczytów, kontroli) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się kupić usługi o wartości nie mniejszej niż 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu usług o wartości co najmniej 90% wartości, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego i nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec Wykonawcy z tytułu braku realizacji Umowy na wykonanie usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Świadectwa akredytacji na wykonywanie wzorcowania aparatury dozymetrycznej (dotyczy części III zamówienia),

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie dodatkowych prac

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP - Różan

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Przewidywana ilość usług (próbek, ocen, pomiarów, wzorcowań, odczytów, kontroli) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się kupić usługi o wartości nie mniejszej niż 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu usług o wartości co najmniej 90% wartości, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego i nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec Wykonawcy z tytułu braku realizacji Umowy na wykonanie usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6) Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu uzyskania punktów w ramach Kryterium Doświadczenie personelu,
7) Świadectwa akredytacji na wykonywanie czynności w razie wskazania przez Wykonawcę ich posiadanie w formularzu ofertowym (dotyczy części I, IV, V zamówienia), w celu uzyskania punktów w ramach w ramach Kryterium Akredytacje na wykonywanie czynności,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Akredytacja na wykonywanie czynności

4.3.6.) Waga: 44

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP - Różan

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Przewidywana ilość usług (próbek, ocen, pomiarów, wzorcowań, odczytów, kontroli) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się kupić usługi o wartości nie mniejszej niż 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu usług o wartości co najmniej 90% wartości, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego i nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec Wykonawcy z tytułu braku realizacji Umowy na wykonanie usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6) Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu uzyskania punktów w ramach Kryterium Doświadczenie personelu,
7) Świadectwa akredytacji na wykonywanie czynności w razie wskazania przez Wykonawcę ich posiadanie w formularzu ofertowym (dotyczy części I, IV, V zamówienia), w celu uzyskania punktów w ramach w ramach Kryterium Akredytacje na wykonywanie czynności,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Akredytacja na wykonywanie czynności

4.3.6.) Waga: 48

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Badania wybranych elementów środowiska na terenie i wokół Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Przewidywana ilość usług (próbek, ocen, pomiarów, wzorcowań, odczytów, kontroli) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się kupić usługi o wartości nie mniejszej niż 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu usług o wartości co najmniej 90% wartości, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego i nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec Wykonawcy z tytułu braku realizacji Umowy na wykonanie usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6) Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu uzyskania punktów w ramach Kryterium Doświadczenie personelu,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie Oceny Stanu Ochrony Radiologicznej na terenie i w otoczeniu obiektów ZUOP i ośrodka Świerk w Otwocku

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6) Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu uzyskania punktów w ramach Kryterium Doświadczenie personelu,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt. 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie prawnym,
Zamawiający nie określa takich warunków
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa takich warunków
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa takich warunków
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeśli wykaże, że:
w zakresie I części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części pierwszej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 25 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),
w zakresie II części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części drugiej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 50 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),
w zakresie III części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części trzeciej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 10 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),

w zakresie IV części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części czwartej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 50 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),
w zakresie V części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części piątej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 25 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),
w zakresie VI części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części szóstej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 20 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),
w zakresie VII części zamówienia
A. wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części siódmej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 10 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
B. dysponuje w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków),
3. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu wskazany w:
a) ust. 2 pkt 4 części I-VII lit. A nie mogą spełniać wspólnie / łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium tzn. wykonać opisane usługi,
b) ust. 2 pkt 4) części I-VII lit. B mogą spełniać wspólnie / łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcy zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (oferta wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do SWZ):
1) Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych),
4) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – bądź wskazania danych, pod którym Zamawiający samodzielnie może pobrać wymagany dokument,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (oferta wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do SWZ):
1) Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
3) Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
4) Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - składane tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz zrealizowanych usług zrealizowanych w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia warunków postępowania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Świadectwa akredytacji na wykonywanie wzorcowania aparatury dozymetrycznej (dotyczy części III zamówienia),
2) Świadectwa akredytacji na pomiary skażeń wewnętrznych (dotyczy części II zamówienia),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6) Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu uzyskania punktów w ramach Kryterium Doświadczenie personelu,
7) Świadectwa akredytacji na wykonywanie czynności w razie wskazania przez Wykonawcę ich posiadanie w formularzu ofertowym (dotyczy części I, IV, V zamówienia), w celu uzyskania punktów w ramach w ramach Kryterium Akredytacje na wykonywanie czynności,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać
wskazanie niniejszego postępowania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo
lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.
5. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i
wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
6. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
7. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
9. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję
art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w
art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w przepisach art. 455 Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Jakakolwiek zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będzie możliwa wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie i niniejszej Umowie oraz gdy:
1) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych pomiarów (lub usług) od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności rozwiązania lub usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
2) w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację Umowy,
3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działanie nie wynika z winy którejkolwiek ze stron,
4) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu i charakteru przeprowadzonych pomiarów, których wykonanie nie zostało przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia a jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
5) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych pomiarów okazało się zbędne lub zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych pomiarów nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas zmniejszeniu odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu pomiarów,
6) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w zakresie:
a) zmiany technologii wykonania badań (dopuszcza się je w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub bardziej funkcjonalne),
b) zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zmawiającego i nie pogorszą funkcjonalności przedmiotu umowy a wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,
7) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach we wzorze umowy
8) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.