eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO NABIAŁU I TŁUSZCZÓWOgłoszenie z dnia 2021-12-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO NABIAŁU I TŁUSZCZÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_kaminsk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc1501ac-477d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO NABIAŁU I TŁUSZCZÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc1501ac-477d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00321665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019221/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywne dostawy nabiału i tłuszczów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 15145 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Mleko w proszku odtłuszczone w ilości 350 kg;
Wymagania jakościowe:
- proszek z mleka odtłuszczonego, sypki, jednolity, drobno rozpylony w przypadku mleka rozpyłowego, w postaci drobnych ziarenek w przypadku instantu, dopuszcza się drobne zbrylenia łatwo rozsypujące się, barwa biała, lekko kremowa;
- smak i zapach charakterystyczny dla mleka pasteryzowanego, bez obcych posmaków i zapachów;
- opakowania jednostkowe do 25 kg;
- data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 6 miesięcy;
- przeznaczenie - do spożycia poprzedzone obróbką termiczną.

2) Margaryna do smarowania pieczywa, w ilości 1 900 kg;
Wymagania jakościowe:
- produkt spożywczy otrzymywany z mieszaniny tłuszczów roślinnych, który został poddany odpowiednim procesom rafinacyjnym;
- konsystencja – twarda;
- barwa kremowo-żółta, jednolita w całej masie;
- smakowitość – właściwa dla tego rodzaju produktu;
- zawartość tłuszczu – min. 40 %;
- opakowanie jednostkowe – z wyszczególnieniem „margaryna do smarowania”, kostki o wadze 200 g lub 250 g, w papierze pergaminowym lub foli aluminiowej;
data minimalnej trwałości – minimum 4 miesiące od dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15431000-8 - Margaryna i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15511700-0 - Mleko w proszku

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20149,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20149,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20149,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT - DETAL ART. SPOŻ. - ROLNE ANNA SIEKIERKO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 450686807

7.3.3) Ulica: SZPITALNA 24

7.3.4) Miejscowość: WYSOKIE MAZOWIECKIE

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20149,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.