eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych na okres 36 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych na okres 36 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870298738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Ludwika Rydygiera 15/17

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośrednio https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych na okres 36 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9e6ae00-13e7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00321628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334613/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych na okres 36 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293036/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z/48/PN/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 313882,80 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 286770,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych na okres 36 miesięcy, których rodzaj i ilość zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oraz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 44174000-0 - Folia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192300-4 - Taśmy barwiące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Stosownie do art. 255 pkt 1) Ustawy Pzp zostaje unieważnione postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych na okres 36 miesięcy” (znak sprawy: Z/48/PN/22) z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.