eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goczałkowice-Zdrój › Remont i bieżąca konserwacja dachów budynków należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-07-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i bieżąca konserwacja dachów budynków należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Uzdrowiskowa 54

1.5.2.) Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gozdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i bieżąca konserwacja dachów budynków należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2282f293-facd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00320780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043557/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dachów budynków należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235869

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.382.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i bieżąca konserwacja trzech dachów budynków należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju.
W zakres zamówienia wchodzi:

1. PAWILON LIMBA
o Demontaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcją
o Demontaż instalacji odgromowej na dachu
o Zerwanie i utylizacja istniejących warstw dachu:
• Izolacja termiczna z termopiany ok 3-5cm posmarowana częściową izolacją bitumiczną
• Izolacja z papy termozgrzewalnej
• Izolacja termiczna ze styropianu ok 13-15cm
• Izolacja z papy podkładowej na lepiku
o Osuszenie i oczyszczenie konstrukcji dachu
o Wykonanie ocieplenie ze styropianu EPS100 gr. min 20cm. Dopuszczalne jest również zastosowanie styropapy.
o Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej SBS gr. min. 4,5mm z wywinięciem na ściany i kominy, wykończone listwą z blachy lub obróbką blacharską
o Montaż paneli fotowoltaicznych z demontażu ze zamianą sposobu montażu podkonstrukcji na konstrukcję balastową, tak aby nie dziurawić pokrycia dachowego
o Odtworzenie instalacji odgromowej
o Wymiana obróbek blacharskich
o Wymiana klap wyłazowych

2. PAWILON JAŚMIN
o Demontaż instalacji odgromowej na dachu
o Zerwanie i utylizacja istniejących warstw dachu:
• Izolacja termiczna z termopiany ok 3-5cm posmarowana częściową izolacją bitumiczną
• Izolacja z papy termozgrzewalnej
• Izolacja termiczna ze styropianu ok 13-15cm
• Izolacja z papy podkładowej na lepiku
o Osuszenie i oczyszczenie konstrukcji dachu
o Wykonanie ocieplenie ze styropianu EPS100 gr. min 20cm. Dopuszczalne jest również zastosowanie styropapy.
o Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej SBS gr. min. 4,5mm z wywinięciem na ściany i kominy, wykończone listwą z blachy lub obróbką blacharską
o Odtworzenie instalacji odgromowej
o Przemurowanie komina ponad dachem
o Konserwacja drabin zewnętrznych
o Wymiana obróbek blacharskich
o Wymiana rynny
o Likwidacja wyłazu na dachu

3. PAWILON ZLP I
• Miejscowe uszczelnienie hydronylonem (przejścia przez dach konstrukcji pod fotowoltaikę)
• Uszczelnienie hydronylonem koryta odwadniającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 506391 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 506391 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 506391 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMAREX Ewa Jasica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372348135

7.3.3) Ulica: Cieszyńska 363

7.3.4) Miejscowość: Jaworze

7.3.5) Kod pocztowy: 43-384

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 506391 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.