eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieżuń › Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczychOgłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bieżuń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 2

1.5.2.) Miejscowość: Bieżuń

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 23 657 80 56

1.5.8.) Numer faksu: +48 23 657 80 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@biezun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biezun.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d34a6a4-2466-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000696/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umig_biezun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umig_biezun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umig_biezun
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie: pytań,
odpowiedzi, wniosków, odwołań odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Więcej informacji dot. komunikacji elektronicznej określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń;
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń jest Pani Dorota Brandeburg, email: iod@biezun.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PRZPiFP.271.1.8.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) oraz mogą to być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu – firmy świadczące usługi utrzymania naszych systemów teleinformatycznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRZPiFP.271.1.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: 1 samochód ratowniczo-gaśniczy 6-osobowy. Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji oraz w załączniku nr 1A do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami
c) posiadać komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej
3WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi Pojazdu dla min. 2 max. 5 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 dla WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – waga 60 %
Gwarancja i rękojmia – waga 40 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Przez kryterium Cena (K1) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia dla każdej części oddzielnie. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty
Punkty będą przyznawane według następujących zasad.
Kryterium Nr 1 (K1) cena - 60 %

Maksymalnie 60 pkt do zdobycia

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego


Wartość punktowa = (Cena oferty najniższej brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 x 60 %


2) Przez kryterium Okres gwarancji i rękojmi (K2) – 40 %

Okres gwarancji i rękojmi min. 24 m-ce, max. 48 m-cy (w przypadku oferty z terminem dłuższym niż max. do obliczeń Zamawiający przyjmie okres 48 m-cy)
0 pkt – za minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 miesiące
20 pkt – za okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy
40 pkt – za okres gwarancji i rękojmi 48 miesięcy
W Formularzu ofertowym należy podać oferowany okres gwarancji i rękojmi dla każdej części oddzielnie. Uzyskanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. W przypadku braku wskazania przedmiotowego okresu w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie do oceny okres 24 miesięcy przyznając Wykonawcy 0 pkt.
Oferta w kryterium gwarancja i rękojmia może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: 1 samochód ratowniczo-gaśniczy 9-osobowy. Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji oraz w załączniku nr 1B do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami
c) posiadać komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej
3. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi Pojazdu dla min. 2 max. 5 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 dla WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – waga 60 %
Gwarancja i rękojmia – waga 40 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Przez kryterium Cena (K1) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia dla każdej części oddzielnie. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty
Punkty będą przyznawane według następujących zasad.
Kryterium Nr 1 (K1) cena - 60 %

Maksymalnie 60 pkt do zdobycia

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego


Wartość punktowa = (Cena oferty najniższej brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 x 60 %


2) Przez kryterium Okres gwarancji i rękojmi (K2) – 40 %

Okres gwarancji i rękojmi min. 24 m-ce, max. 48 m-cy (w przypadku oferty z terminem dłuższym niż max. do obliczeń Zamawiający przyjmie okres 48 m-cy)
0 pkt – za minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 miesiące
20 pkt – za okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy
40 pkt – za okres gwarancji i rękojmi 48 miesięcy
W Formularzu ofertowym należy podać oferowany okres gwarancji i rękojmi dla każdej części oddzielnie. Uzyskanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. W przypadku braku wskazania przedmiotowego okresu w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie do oceny okres 24 miesięcy przyznając Wykonawcy 0 pkt.
Oferta w kryterium gwarancja i rękojmia może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Dla części 1 i 2
a) Wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
- minimum jedną dostawę polegającą na dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie.
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na dwie części) to może w celu wykazania zdolności technicznych lub zawodowych wskazać to samo zadanie (dostawę).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ)
2) Odpis lub informacja z krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 5 do SWZ).
Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę załącznik nr 1A i/lub 1B do SWZ (w zależności od części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę załącznik nr 1A i/lub 1B do SWZ (w zależności od części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z wpisu do CEiDG lub KRS
Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do reprezentowania w postepowaniu w tym do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizuje zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 3 Pzp – jeżeli dotyczy
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców odrębnie.
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców odrębnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:
1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia Pojazdu odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
2) W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej
w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartym w załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych.
3) W przypadku pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń do wykonania przedmiotu umowy nowszej technologii/generacji, której zastosowanie będzie miało wpływ na koszty eksploatacji wykonania przedmiotu umowy.
4) Wystąpienia konieczności wykonania umowy pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych, zastosowania innych technologii niż pierwotnie oferowane, w tym również dokumentacji technicznej, gdy przewidziane wcześniej rozwiązania skutkowałoby niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
5) W przypadku gdy zmiany aktualnie obowiązującego prawa wymagają zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
6) Dokonania zmian w wymaganiach technicznych i eksploatacyjnych przedmiotu umowy podyktowanych praktycznymi wnioskami z dotąd użytkowanego sprzętu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
7) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO – dopuszczalna jest zmiana umowy
w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO.
8) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa.
9) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
10) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez WYKONAWCĘ odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.
11) Terminu realizacji przedmiotu umowy – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
12) Wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
13) W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy, w tym w szczególności na terminowe wykonanie umowy - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy po wcześniejszym przedstawieniu stosownej informacji (udokumentowaniu) w tym zakresie przez WYKONAWCĘ.
4. Ponadto ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:
1) Procedury odbiorowej przedmiotu umowy.
2) Procedury szkoleniowej przedmiotu umowy.
3) Serwisowania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umig_biezun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.