eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Budowa "Sobótkowej Polany" - dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020Ogłoszenie z dnia 2023-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa „Sobótkowej Polany” – dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa „Sobótkowej Polany” – dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f139d67-fac1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00320245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010422/94/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.52 Budowa „Sobótkowej Polany” – dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241256

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 81/BZP-U.510.75/2023/BSt

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 302143,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa „Sobótkowej Polany” – dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020”.
2. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina, Wrzeszcz Górny, na działkach: nr 326 (część działki) oraz 201 obręb 055.
3. Na zakres zamówienia składa się:
1) Zakres podstawowy (I przedmiot odbioru) – w ramach, którego należy wykonać następujące elementy:
a) roboty ziemne związane z humusowaniem terenu i wyrównaniem terenu;
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego;
c) ułożenie powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiękczonych o gr. 40 cm – zgodnie z obowiązującymi normami;
d) ułożenie powierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego zaokrąglonego o frakcji 0,25-2 mm;
e) wykonanie palisady drewnianej;
f) dostawa i montaż palisady pionowej z poręczą;
g) dostawa i montaż drewnianych schodów terenowych;
h) dostawa i montaż zestawu dużych owadów „Żuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem. Zestaw zgodnie z dokumentacją projektową (dla dzieci starszych);
i) dostawa i montaż koszy na śmierci wraz z fundamentowaniem;
j) dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem;
k) certyfikacja dostarczonych elementów;
l) dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla placu zabaw.
2) Zakres opcjonalny (II przedmiot odbioru) – w ramach, którego należy wykonać następujące elementy:
a) dostawa i montaż elementów placów zabaw:
- zjeżdżalnia terenowa z podestem – urządzenie nr 4;
- równoważnia żerdziowa wraz z fundamentowaniem – urządzenie nr 10;
- domek leśny wraz z fundamentowaniem – urządzenie nr 3 (dokumentacja projektowa dotyczy dostawy i montażu zestawu 3 domków, jednakże niniejsze zamówienie dotyczy dostawy i montażu tylko jednego domku).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 366162,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 559768,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 366162,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Braty i Kompany s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7361507356

7.3.3) Ulica: Karpielówka 63

7.3.4) Miejscowość: Kościelisko

7.3.5) Kod pocztowy: 34-511

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 328037,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.