eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach" w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk."Ogłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zad. boiska wielofunk.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c49ab85-1319-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielofunk.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290212/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu składającego się z dwóch części - zadaszenia istniejącego boiska do koszykówki oraz budynku kontenerowego pełniącego funkcję budynku szatniowego, o powierzchni użytkowej 816,17 m2.
Obiekt podzielony jest na dwie strefy- salę sportową o powierzchni użytkowej około 740 m2 oraz strefę szatniową, mieszczącą się w budynku kontenerowym. W jej skład wchodzą szatnia damska i męska z sanitariatami oraz ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W północnej części budynku kontenerowego znajduje się także pomieszczenie techniczne dostępne od zewnątrz.

Zadaszenie boiska nad istniejącym boiskiem do koszykówki dachem płaskim z odwodnieniem zewnętrznym.
Konstrukcje dachu płaskiego w postaci kratownic stalowych przykrytych płytą warstwową:
- Kratownice stalowe- stal klasy s235,
- Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym samogasnącym o gęstości min. 15 kg/m3. Okładzina zewnętrzna i wewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (gr. 0,5 cm).
Zadaszenie boiska będzie posiadało od strony południowo - wschodniej i północno-zachodniej ściany mobilne, pozwalające na otworzenie boiska w sezonie letnim.
Wszystkie wejścia do pomieszczeń przeznaczone dla osób niepełnosprawnych dostosowane do ich potrzeb. Inwestycja zakłada również budowę nowych ciągów pieszych prowadzących do obiektu.

Wykonanie instalacji elektrycznych:
• instalacje okablowania strukturalnego,
• oświetlenia ogólnego,
• oświetlenia awaryjnego,
• oświetlenia ewakuacyjnego,
• instalacje odgromową,
• instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
• instalację przywołania.

Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych:
• wewnętrznej instalacji wody,
• wewnętrznej instalacji kanalizacji,
• instalacji ogrzewania,
• instalacji wentylacji.

Wykonanie zewnętrznej instalacji wody.
Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

UWAGA:

1) Zamawiający informuje, iż ilość stali do wbudowania to 41,35 t (zbiorcze zestawienie stali oraz przedmiar robót stanowią załącznik nr 9 do SWZ).
2) Zamawiający informuje, iż parametry obliczeń projektowanego zadaszenia odzwierciedlają rysunki (wysokość budynku 10,5 m, HEB 320), znajdujące się w załączniku nr 7 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7995221,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7995221,40 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.