eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołuchów › Usługi w zakresie: utrzymania, prowadzenia i rewaloryzacji Parku - Arboretum (oddziały 1 - 31) oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2021-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi w zakresie: utrzymania, prowadzenia i rewaloryzacji Parku – Arboretum (oddziały 1 – 31) oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250518105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana i Izabeli Działyńskich 2

1.5.2.) Miejscowość: Gołuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-322

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 761 50 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@okl.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.okl.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_okl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie: utrzymania, prowadzenia i rewaloryzacji Parku – Arboretum (oddziały 1 – 31) oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0c29a89-5356-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00062313/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie: utrzymania, prowadzenia i rewaloryzacji Parku - Arboretum (oddziały 1 - 31) oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.270.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 489503,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania parków oraz usługi z zakresu gospodarki leśnej rozumianej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2022.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy opis wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 5 do SWZ(katalog prac).
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Lokalizacje (adresy leśne), na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 9 do formularza cenowego oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

77200000-2 - Usługi leśnictwa

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 - Usługi zalesiania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 528 663,51 zł brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_okl oraz BIP) przed otwarciem ofert, które miało miejsce 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00. Jedyna w postępowaniu oferta złożona przez konsorcjum firm:
GARDEN PRODUCTS.PL, Piotr Gulczyński, ul. Łódzka 165, 62-800 Kalisz
NIP 610-100-10-86 – Lider konsorcjum, Zakład P.U.H. „Fagus” II Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, NIP 618-101-63-66 – Partner konsorcjum, zawiera cenę wynoszącą 604 554,19 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 604554,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 604554,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.