eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im .B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2021-12-16

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im .B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 12 IM.BRONISxWA MALINOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190958939

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 23

1.5.2.) Miejscowo嗆: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp12tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: sp12tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im .B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e77875e7-5eac-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00319638

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00317728/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego Tczewie w ramach programu " Laboratoria Przysz這軼i"

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y nie przewiduje komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szko造 Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego Pani Lidia Wasilewska inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie jest Pani Adriana G逝chowska, e-mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969,Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na: Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im. Boles豉wa Malinowskiego w Tczewie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”, prowadzonym w trybie zam闚ienia podstawowego,odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p騧n. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy,obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym, okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego),prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO, nie przys逝guje Pani/Panu: w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”. Zam闚ienie sk豉da si z czterech cz窷ci: Cz窷 I: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 edukacyjny, Cz窷 II: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u ,Cz窷 III: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 materia堯w eksploatacyjnych do nauki przedmiot闚 technicznych oraz 鈔odk闚 ochronny indywidualnej, Cz窷 IV: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 gospodarstwa domowego
Przedmiot zam闚ienia zosta opisany szczeg馧owo w za陰czniku 7 – Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia. Sprz皻 i wyposa瞠nie dostarczone w ramach niniejszego post瘼owania maj by fabrycznie nowe, tj. nieu篡wane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobci捫one prawami os鏏 lub podmiot闚 trzecich. Sprz皻 i wyposa瞠nie powinny by dostarczone w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez 郵ad闚 ingerencji.
3.3 Wykonawca jest zobowi您any dostarczy przedmiot zam闚ienia, na w豉sny koszt i ryzyko oraz dokona jego roz豉dunku w budynku szko造.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przeno郾e

38520000-6 - Skanery

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”. Zam闚ienie sk豉da si z czterech cz窷ci: Cz窷 I: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 edukacyjny, Cz窷 II: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u ,Cz窷 III: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 materia堯w eksploatacyjnych do nauki przedmiot闚 technicznych oraz 鈔odk闚 ochronny indywidualnej, Cz窷 IV: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 gospodarstwa domowego Przedmiot zam闚ienia zosta opisany szczeg馧owo w za陰czniku 7 – Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia .Sprz皻 i wyposa瞠nie dostarczone w ramach niniejszego post瘼owania maj by fabrycznie nowe, tj. nieu篡wane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobci捫one prawami os鏏 lub podmiot闚 trzecich. Sprz皻 i wyposa瞠nie powinny by dostarczone w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez 郵ad闚 ingerencji. Wykonawca jest zobowi您any dostarczy przedmiot zam闚ienia, na w豉sny koszt i ryzyko oraz dokona jego roz豉dunku w budynku szko造.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32323500-8 - Urz康zenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony ig這郾iki

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”.
„Zam闚ienie sk豉da si z czterech cz窷ci: Cz窷 I: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 edukacyjny, Cz窷 II: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u ,Cz窷 III: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 materia堯w eksploatacyjnych do nauki przedmiot闚 technicznych oraz 鈔odk闚 ochronny indywidualnej, Cz窷 IV: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 gospodarstwa domowego
Przedmiot zam闚ienia zosta opisany szczeg馧owo w za陰czniku 7 – Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia .Sprz皻 i wyposa瞠nie dostarczone w ramach niniejszego post瘼owania maj by fabrycznie nowe, tj. nieu篡wane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobci捫one prawami os鏏 lub podmiot闚 trzecich. Sprz皻 i wyposa瞠nie powinny by dostarczone w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez 郵ad闚 ingerencji. Wykonawca jest zobowi您any dostarczy przedmiot zam闚ienia, na w豉sny koszt i ryzyko oraz dokona jego roz豉dunku w budynku szko造.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39121200-8 - Sto造

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195400-6 - Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

39113200-9 - Taborety

42652000-1 - R璚zne narz璠zia elektromechaniczne

44512940-3 - Zestawy narz璠ziowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: Dostawa wyposa瞠nia do Szko造 Podstawowej nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”.
„Zam闚ienie sk豉da si z czterech cz窷ci: Cz窷 I: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 edukacyjny, Cz窷 II: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u ,Cz窷 III: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 materia堯w eksploatacyjnych do nauki przedmiot闚 technicznych oraz 鈔odk闚 ochronny indywidualnej, Cz窷 IV: wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 gospodarstwa domowego
Przedmiot zam闚ienia zosta opisany szczeg馧owo w za陰czniku 7 – Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia. Sprz皻 i wyposa瞠nie dostarczone w ramach niniejszego post瘼owania maj by fabrycznie nowe, tj. nieu篡wane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobci捫one prawami os鏏 lub podmiot闚 trzecich. Sprz皻 i wyposa瞠nie powinny by dostarczone w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez 郵ad闚 ingerencji. Wykonawca jest zobowi您any dostarczy przedmiot zam闚ienia, na w豉sny koszt i ryzyko oraz dokona jego roz豉dunku w budynku szko造.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39711000-9 - Elektryczny sprz皻 gospodarstwa domowego do u篡tku ze 鈔odkami spo篡wczymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221100-8 - Zastawa kuchenna

39221200-9 - Zastawa sto這wa

39223000-1 - ㄊ磬i, widelce

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy: nie podlegaj wykluczeniu; spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie; 2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odr瑿nych przepis闚. Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie; 3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;4) zdolno軼i technicznej i zawodowej. Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunki, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SWZ zostan spe軟ione wy陰cznie je瞠li: Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu: a) o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiaj帷ego; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1, 6.4 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj wraz z ofert o鈍iadczenie z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonuj poszczeg鏊ni wykonawcy – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie musz, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowi pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Do oferty nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo, kt鏎e powinno dok豉dnie okre郵a zakres umocowania.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie p豉tne b璠zie w nast瘼uj帷y spos鏏: 60% ceny z podatkiem VAT – jako zaliczka do dnia 31 grudnia 2021 r., 40 % ceny z podatkiem VAT po dokonaniu odbioru ko鎍owego.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany dotycz帷e postanowie niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.2.Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, przy czym zmiany postanowie umowy dotyczy mog w szczeg鏊no軼i:1) terminu realizacji zam闚ienia,2)warunk闚 i terminu p豉tno軼i,
3) zmiany sposobu realizacji zam闚ienia.3. Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 2, mog nast徙i jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczeg鏊no軼i:
1) w zakresie pkt 1), 2), 3) w przypadku: wyst徙ienia „si造 wy窺zej”, tj. mi璠zy innymi katastrofy naturalnej, strajku, po瘸ru, eksplozji, wojny, ataku terrorystycznego;2) w zakresie pkt 2) w przypadku: zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w trakcie realizacji umowy,
3) w zakresie pkt 3) je郵i rozwi您ania zaproponowane przez Zamawiaj帷ego lub Wykonawc przyczyni si do uzyskania wy窺zej jako軼i ko鎍owej zam闚ienia, przy czym zmiana ta nie b璠zie mia豉 wp造wu na wysoko嗆 wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, 瞠 zmiana ta b璠zie korzystna dla Zamawiaj帷ego a Zamawiaj帷y wyrazi na ni zgod.4. Wykonawca wnioskuj帷y o zmian umowy, przedk豉da Zamawiaj帷emu pisemne uzasadnienie konieczno軼i wprowadzenia zmian do umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-12-24 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-24 08:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-01-22

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.