eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II.Ogłoszenie z dnia 2023-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa – Etap II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kielecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291087120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrzosowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-211

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pzdkielca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdkielce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa – Etap II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-669bc4eb-fbaa-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00319609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009044/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa – Etap II.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235216

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.26.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9310699,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres robót obejmuje m. in.:
a) na podstawie dokumentacji projektowej p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0309T w miejscowości Dąbrowa” w ramach zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T d skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową” – odc. 1:
- wykonanie od km 0+034 do km 1+031: nowej konstrukcji drogi wraz z poszerzeniami do 5,5 m, nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 1,00 m, przebudowę i budowę chodnika szerokości 2 m, budowę przejścia dla pieszych - 1 szt, odtworzenie odwodnienia drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego;
b) na podstawie dokumentacji projektowej p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T d skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka
w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową” – w ramach „Przebudowy drogi powiatowej nr 0309T” – odc. 2:
- wykonanie od km 1+031 do 1+463: nowej konstrukcji drogi wraz
z poszerzeniami do 5,5 m, nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 0,75 m, budowę chodnika szerokości 2 m, budowę przejść dla pieszych - 1 szt, odtworzenie odwodnienia drogi, rozbudowę pętli autobusowej po prawej stronie jezdni, demotażu i montażu słupa oświetleniowego, budowę kanału technologicznego;
c) na podstawie dokumentacji projektowej p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T d skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka
w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową” – w ramach „Przebudowy drogi powiatowej nr 0309T” – odc. 3:
- wykonanie od km 2+070 do km 2+458: nowej konstrukcji drogi wraz z poszerzeniami do 5,5 m, nowej nawierzchnia na całej szerokości jezdni, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 0,75 m, budowa chodnika szerokości 2 m, budowa przejść dla pieszych - 1 szt, odtworzenie odwodnienia drogi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią:
a) kosztorysy ofertowe – załączniki nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ;
b) przedmiary robót – rozdział II;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rozdział IV;
d) dokumentacje projektowe - rozdział V.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 7

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8350292,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14008290,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8350292,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292371141

7.3.3) Ulica: Ściegiennego 268a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8350292,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.