eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reda › Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2021-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386500404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587386400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4reda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/545888

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 588-11-42-569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zawadzkiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 678-30-66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2reda.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882140058

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzozowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 678 30 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp3.reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp3reda.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7fff4ab-5348-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298463/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3.ZSP.TP.BN.D.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 513611,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drukarki 3D wraz z akcesoriami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.5.5.) Wartość części: 36097,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej / technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39113200-9 - Taborety

39151200-7 - Stoły robocze

39160000-1 - Meble szkolne

44512930-0 - Skrzynki narzędziowe

4.5.5.) Wartość części: 83876,34 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń i narzędzi oraz materiałów edukacyjnych i oprogramowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18142000-6 - Okulary ochronne

19435100-5 - Nici do szycia

22470000-5 - Instrukcje

24910000-6 - Kleje

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

37821000-9 - Pędzle artystyczne

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

38510000-3 - Mikroskopy

38635000-5 - Teleskopy

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

42994230-1 - Laminatory

43810000-4 - Urządzenia do obróbki drewna

43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

44192200-4 - Gwoździe

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

44512300-5 - Młotki

44512930-0 - Skrzynki narzędziowe

44531510-9 - Śruby i wkręty

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 222463,62 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39221240-1 - Misy

39223000-1 - Łyżki, widelce

39227110-3 - Igły krawieckie

39241110-7 - Noże stołowe

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711130-9 - Chłodziarki

39711200-1 - Roboty kuchenne

39711211-1 - Miksery kuchenne

39711330-1 - Elektryczne tostery

39711350-7 - Gofrownice

39711360-0 - Piekarniki

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

42715000-1 - Maszyny do szycia

4.5.5.) Wartość części: 80920,04 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32332100-0 - Dyktafony

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32341000-5 - Mikrofony

32342100-3 - Słuchawki

32342412-3 - Głośniki

32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.5.5.) Wartość części: 90870,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia cz. 2 postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty dla tej części postępowania.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia cz. 3 postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty dla tej części postępowania.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia cz. 4 postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty dla tej części postępowania.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia cz. 5 postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty dla tej części postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.