eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Zakup i dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.4.2.) Miejscowość: Włodawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 82 5725430

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00319406

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00300177/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt. XII SWZ).
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy PZP (art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi umożliwiać użycie jednego z ww. podpisów. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5.Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SWZ na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do zmiany treści SWZ z dn. 19.08.2022 r.,
stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
6.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkowników: https://zzowlodawa.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210211.pdf
7.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
8.Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do zmiany treści SWZ z dn. 19.08.2022 r., stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SWZ;
2)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3)zobowiązanie podmiotów trzecich udostępniających niezbędne zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
4)dokumenty lub oświadczenia należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

Po zmianie:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt. XII SWZ).
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy PZP (art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi umożliwiać użycie jednego z ww. podpisów. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5.Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SWZ na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do zmiany treści SWZ z dn. 24.08.2022 r.,
stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
6.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkowników: https://zzowlodawa.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210211.pdf
7.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
8.Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do zmiany treści SWZ z dn. 24.08.2022 r., stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SWZ;
2)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3)zobowiązanie podmiotów trzecich udostępniających niezbędne zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
4)dokumenty lub oświadczenia należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 2 do zmiany treści SWZ z dn. 19.08.2022 r., stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Po zmianie:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 2 do zmiany treści SWZ z dn. 24.08.2022 r., stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.