eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuchołazy › Budowa miasteczek ruchu drogowego przy PSP nr 2 i PSP nr 3 w Głuchołazach oraz przebudowa przejść dla pieszych na terenie m. GłuchołazyOgłoszenie z dnia 2023-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa miasteczek ruchu drogowego przy PSP nr 2 i PSP nr 3 w Głuchołazach oraz przebudowa przejść dla pieszych na terenie m. Głuchołazy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głuchołazy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772559

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miasteczek ruchu drogowego przy PSP nr 2 i PSP nr 3 w Głuchołazach oraz przebudowa przejść dla pieszych na terenie m. Głuchołazy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4720f1c7-fb9a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00318940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036843/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa miasteczek ruchu drogowego przy PSP nr 2 i PSP nr 3 w Głuchołazach oraz przebudowa przejść dla pieszych na terenie m. Głuchołazy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

III OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO DZIAŁANIE 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234367

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2023.JSz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 935450,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Budowa miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413

Przedmiot zamówienia Części 1 obejmuje między innymi:
budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z oświetleniem placu miasteczka ruchu drogowego oraz sygnalizacją ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413 – czyli stacjonarnego kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

Szczegółowy zakres zadania Części 1 określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1a do SWZ.

Prace prowadzone będą również w okresie funkcjonowania szkoły i zajęć pozalekcyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 434102,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Budowa miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach przy ul. Słowackiego 1 dz. ew. nr 1650

Przedmiot zamówienia Części 2 obejmuje między innymi:
budowę miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach przy ul. Słowackiego 1 dz. ew. nr 1650 – czyli stacjonarnego kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze wraz z oświetleniem placu miasteczka ruchu drogowego oraz sygnalizacją ruchu drogowego.

Szczegółowy zakres zadania Części 2 określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1b do SWZ.

Prace prowadzone będą również w okresie funkcjonowania szkoły i zajęć pozalekcyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 261760,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. M. Karłowicza w Głuchołazach oraz przebudowa skrzyżowania ul. M. Karłowicza i F. Chopina w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Przedmiot zamówienia Części 3 obejmuje między innymi:
przebudowę przejścia dla pieszych na ul. M. Karłowicza w Głuchołazach oraz przebudowa skrzyżowania ul. M. Karłowicza i ul. F. Chopina w miejscowości Głuchołazy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych oraz wyniesienie tarczy skrzyżowania wraz z oznakowaniem aktywnym przejść dla pieszych i oświetleniem, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania przewiduje się:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów , wszystkich wymaganych prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
2) wykonanie niezbędnych robót, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i po skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych lub uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, robót budowlanych i montażowych,
3) przeprowadzenie rozruchu instalacji,
4) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlano-montażowych,
5) sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych.

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Głuchołaz” dla skrzyżowania ul. Karłowicza i ul. F. Chopina na dz. nr 1678, 1649, 1662 stanowiący załącznik nr 1c do SWZ.
Zakres zamówienia Części 3:
- dla opracowania dokumentacji projektowej- określa PFU i projekt umowy
- dla robót budowlanych – określi wykonana dokumentacja projektowa

Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowy projekt organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – Dz. U. z 2017r., poz. 784) i w zależności od statusu drogi uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 201198,98 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Głuchołazach
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Przedmiot zamówienia Części 4 obejmuje między innymi:
przebudowę przejścia dla pieszych na drodze ul. T. Kościuszki w miejscowości Głuchołazy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania przewiduje się:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów , wszystkich wymaganych prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
2) wykonanie niezbędnych robót, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i po skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych lub uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, robót budowlanych i montażowych,
3) przeprowadzenie rozruchu instalacji,
4) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlano-montażowych,
5) sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych.

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Głuchołaz” dla przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki na dz. nr 58 i 723/1 stanowiący załącznik nr 1d do SWZ.
Zakres zamówienia Części 4:
- dla opracowania dokumentacji projektowej- określa PFU i projekt umowy
- dla robót budowlanych – określi wykonana dokumentacja projektowa

Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowy projekt organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – Dz. U. z 2017r., poz. 784) i w zależności od statusu drogi uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 38389,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w zakresie Części 1 kwotę brutto 339 696,76 zł.
W związku z tym, że w części 1 została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak 48-200 Łąka Prudnicka ul. Tulipanowa 4, a cena oferty: 864 984,22 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty w Części 1 zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 1.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 864084,22 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w zakresie Części 2 kwotę brutto 321 965,01 zł.
W związku z tym, że w części 2 została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak 48-200 Łąka Prudnicka ul. Tulipanowa 4, a cena oferty: 603 629,79 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty w Części 2 zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 603629,79 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

W części 3 została złożona jedna oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego „EUROASFALT” Sp. z o.o. 10-077 Olsztyn ul. Smętka 15/11
W związku z tym , że Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jego oferta została odrzucona.
W związku z brakiem ofert w części 3 Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 3

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 767643,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

W części 4 została złożona jedna oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego „EUROASFALT” Sp. z o.o. 10-077 Olsztyn ul. Smętka 15/11
W związku z tym , że Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jego oferta została odrzucona.
W związku z brakiem ofert w części 4 Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 4.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188928,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.