eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w GnieźnieOgłoszenie z dnia 2023-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w Gnieźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301604328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 21B

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: (61)6419353

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slonecznageodezja@geodezja.powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.geodezjagniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f3adaad-fe21-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Geodezja i Nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w Gnieźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f3adaad-fe21-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00317544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051873/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace termomodernizacyjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237858

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GN.KZ.272.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 550000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w Powiatowym Zarządzie Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w ramach projektu „Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie planu realizacji zamówienia, w tym projektów wykonawczych instalacji i harmonogramu prac instalacyjnych;
2) dostawę, instalację i uruchomienie Instalacji PV – 60 modułów PV o mocy 27 kWp;
3) dostawę, instalację i uruchomienie pompy ciepła o łącznej mocy znamionowej 50 kWt i minimalnym parametrze dot. mocy grzewczej dla A2/W35 – 23,7 KW - montaż wraz z uruchomieniem powietrznej pompy ciepła kaskadowej wraz z niezbędną armaturą montażową, systemem montażu jednostki zewnętrznej, montażem zbiornika buforowego 500l;
4) modernizację instalacji grzewczej obejmującą wymianę 49 sztuk grzejników w instalacji centralnego ogrzewania o łącznej mocy 55,26 kW;
5) modernizację oświetlenia obejmującą wymianę 86 punktów świetlnych oświetlenia jarzeniowego na oświetlenia typu LED o łącznej mocy minimum 5,2 kW;
6) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do odbioru zamówienia;
7) wsparcie beneficjenta przy skutecznym zgłoszeniu Instalacji PV do przyłączenia do sieci energetycznej lokalnego operatora publicznej sieci energetycznej;
8) świadczenie serwisu gwarancyjnego na całość instalacji przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) dla zadania stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga by dostarczone w ramach zamówienia instalacje były objęte gwarancją, w następującym zakresie:
• Gwarancja producenta paneli na wady ukryte modułów: nie mniej niż 15 lat,
• Gwarancja producenta Inwertera na wady ukryte produktu - minimum 10 lat.
• Gwarancja producenta na konstrukcje wsporcze– - minimum 10-letnia odporność na korozję
• Gwarancja producenta na Pompę ciepła – minimum 5-letnia
• Gwarancja na grzejnik – minimum 5-letnia
• Gwarancja na oświetlenie – minimum 5-letnia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

31524120-2 - Oświetlenie sufitowe

42511110-5 - Pompy grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas badania ofert stwierdził w dokumentach ofertowych wykonawcy niejasności dotyczące treści złożonej oferty w zakresie oferowanych produktów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia nieodpowiadający wymaganiom określonym przez zamawiającego w warunkach zamówienia. Zamawiający pismem z dnia 21.06.2023 r. zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca w wyjaśnieniu napisał, że zaproponował w ofercie takie urządzenia, ponieważ na rynku nie znalazł urządzeń spełniających podane parametry, podczas gdy Zamawiający posiada wiedzę, że na rynku są dostępne urządzenia, które spełniają wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jednocześnie w piśmie wyjaśniającym zaproponował „Panel led Kris HQ 595*595”, zmieniając tym samym ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto wykonawca oznajmił, że nie jest w stanie złożyć wymaganych oświadczeń, o które prosi zamawiający, a które potwierdziłyby zgodność powyższych pozycji z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ wykonawca stwierdza, że zaoferowany przez niego przedmiot zamówienia minimalnie różni się od założeń określonych przez zamawiającego. W związku z powyższym zamawiający nie uznaje przesłanych wyjaśnień za wystarczające, aby uznać ofertę wykonawcy jako zgodną z warunkami zamówienia, dlatego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.