eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w GnieźnieOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w Gnieźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301604328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 21B

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: (61)6419353

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slonecznageodezja@geodezja.powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.geodezjagniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Geodezja i Nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w Gnieźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f3adaad-fe21-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051873/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace termomodernizacyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f3adaad-fe21-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wskazuje następujący dodatkowy adres e-mail do kontaktu:
e-mail: slonecznageodezja@geodezja.powiat-gniezno.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): zamieszczony na stronie www
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania / konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: zamieszczony na stronie www

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w
konkursie (Dz. U. poz. 2452). Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze” („Formularze do komunikacji”). Do korzystania z
„Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Gnieźnieński, NlP 784-245-25-51, w imieniu którego działa: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, 62-200 Gniezno;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al.
Reymonta 21 b, 62-200 Gniezno jest: Kancelaria Adwokacka Andrzej Gozdowski, ul. Bolesława Chrobrego 27a/4, 62-200 Gniezno,
E: kancelaria@gozdowski.com

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prace termomodernizacyjne polegające na montażu
instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie” nr GN.KZ.272.5.2023;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GN.KZ.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w Powiatowym Zarządzie Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w ramach projektu „Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie planu realizacji zamówienia, w tym projektów wykonawczych instalacji i harmonogramu prac instalacyjnych;
2) dostawę, instalację i uruchomienie Instalacji PV – 60 modułów PV o mocy 27 kWp;
3) dostawę, instalację i uruchomienie pompy ciepła o łącznej mocy znamionowej 50 kWt i minimalnym parametrze dot. mocy grzewczej dla A2/W35 – 23,7 KW - montaż wraz z uruchomieniem powietrznej pompy ciepła kaskadowej wraz z niezbędną armaturą montażową, systemem montażu jednostki zewnętrznej, montażem zbiornika buforowego 500l;
4) modernizację instalacji grzewczej obejmującą wymianę 49 sztuk grzejników w instalacji centralnego ogrzewania o łącznej mocy 55,26 kW;
5) modernizację oświetlenia obejmującą wymianę 86 punktów świetlnych oświetlenia jarzeniowego na oświetlenia typu LED o łącznej mocy minimum 5,2 kW;
6) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do odbioru zamówienia;
7) wsparcie beneficjenta przy skutecznym zgłoszeniu Instalacji PV do przyłączenia do sieci energetycznej lokalnego operatora publicznej sieci energetycznej;
8) świadczenie serwisu gwarancyjnego na całość instalacji przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) dla zadania stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga by dostarczone w ramach zamówienia instalacje były objęte gwarancją, w następującym zakresie:
• Gwarancja producenta paneli na wady ukryte modułów: nie mniej niż 15 lat,
• Gwarancja producenta Inwertera na wady ukryte produktu - minimum 10 lat.
• Gwarancja producenta na konstrukcje wsporcze– - minimum 10-letnia odporność na korozję
• Gwarancja producenta na Pompę ciepła – minimum 5-letnia
• Gwarancja na grzejnik – minimum 5-letnia
• Gwarancja na oświetlenie – minimum 5-letnia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

31524120-2 - Oświetlenie sufitowe

42511110-5 - Pompy grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie przez producenta pompy ciepła serwisu fabrycznego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie: • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 pln (pięćset tysięcy zł).
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1. Minimalny poziom zdolności:
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną dostawę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 15 kWp wraz z uruchomieniem i minimum jedną dostawę pompy ciepła o łącznej mocy minimum 25 kW wraz osprzętem i uruchomieniem • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
1) Kierownika robót - osobę posiadającą doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 15 kWp lub instalacji grzewczych o mocy minimum 25 kW 2) Instalatora branży elektrycznej - osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania
robotami równoważne do wyżej wskazanych. 3) Instalatora pompy ciepła - osobę posiadającą potwierdzone przez producenta lub jego przedstawiciela umiejętności w zakresie instalacji zaoferowanych pomp ciepła.
4) Instalatora branży ciepłowniczej i wentylacyjnej - osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji ciepłowniczych i wentylacyjnych (kategoria III). których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych; wraz z podaniem doświadczenia do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez niego czynności oraz informację o
podstawie do dysponowania osobą. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk. Uwaga:1. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach zamówienia większy zakres dostaw, niż stanowi warunek (stanowiący część dostaw o szerszym zakresie) Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo dostawy, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu. 2. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach umowy realizowanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem jeśli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. 4. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie
uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 5. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w rozdziale VIII pkt 2 , ppkt. 4) b.2) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
• wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: a) referencje; b) bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane;
c) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; • odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku występowania po stronie Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych powyżej będzie również podmiot udostępniający zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
• formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - wg Wzoru z platformy e-Zamówienia,
• wypełniony formularz cenowy i techniczny – Załącznik nr 1A do formularza ofertowego
• wypełniony formularz techniczny – Załącznik nr 1B do formularza ofertowego
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenia do Formularza oferty oraz Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzory oświadczeń zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w przypadku występowania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wg Załącznika nr 3 do SWZ (Wykonawca może zmodyfikować wzór i usunąć pozostałe oświadczenia z Wzoru);
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania ich Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
• oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 7 do SWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
• następujące przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych;
16.3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:
• pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
• pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
• potwierdzenie wniesienia wadium
• karty katalogowe producentów dla następujących oferowanych urządzeń:
􀀀 Moduły PV
􀀀 Inwerter
􀀀 Monitoring parametrów pracy modułu
􀀀 Pompa ciepła
􀀀 Zasobnik
􀀀 Grzejniki
􀀀 Oświetlenie typu LED

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Pzp. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1158, ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 z adnotacją: Wadium w przetargu pn. „Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie” nr GN.KZ.272.6.2023, a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej
wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na okres związania ofertą) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: • upływu terminu związania ofertą; • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
• który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
• którego oferta została odrzucona;
• po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
• po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 20.1.3.1. SWZ dotyczącego skierowania do realizacji zamówienia zespołu osobowego wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 20.1.2, SWZ dotyczącego posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej oraz środków finansowych lub zdolności kredytowej wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.