eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymanów-Zdrój › Dostawa maszyny etykietującej do butelek szklanych na potrzeby Zakładu Produkcji WódOgłoszenie z dnia 2021-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa maszyny etykietującej do butelek szklanych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000872059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 48

1.5.2.) Miejscowość: Rymanów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-481

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134357401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa maszyny etykietującej do butelek szklanych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc4a6251-5d9b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00316980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (wyłącznie pomocne przy
składaniu ofert), ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej – e-mail : zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy do komunikacji. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl, Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne złożenie podpisu elektronicznego na tym dokumencie). Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowania poza SWZ można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań, klikając wcześniej opcję" Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1 Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.2 Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych którym jest dr Iwona Olejnik- Prezes Zarządu: adres e-mail :biuro@uzdrowiskorymanow.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : Uzdrowisko Rymanów S.A.,ul. Zdrojowa 48, 38- 481 Rymanów Zdrój 3 Dane osobowe przetwarzane będą w związku z
koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiają-cym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. 4 W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj.zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 5 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji; 6 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 7 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8 w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9 Prawa osób których dane są przetwarzane:• prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;11 nie przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy 12 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa-ni/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9 Prawa osób których dane są przetwarzane:• prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; nie przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP-10/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa maszyny etykietującej do butelek szklanych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód - znak sprawy EP -06/21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych i użytkowych. Przedmiotem dostawy są również świadczenia powiązane z realizacja zakupu takie jak: dostawa maszyny do Uzdrowisko Rymanów S.A , Zakład Produkcji Wód, ul. Węgierska 40, 38-481 Rymanów-Zdrój, rozładunek oraz transport maszyny na terenie zakładu, montaż maszyny w linii produkcyjnej, dostosowanie elementów linii takich jak taśmociągi i stoły buforowe do warunków montażu w tym skracanie, wydłużanie, zmiana kierunku, szerokości, itp. instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie testów szkolenia personelu Zamawiającego, zapewnienie wsparcia serwisowego w okresie gwarancji i rękojmi, wykonywanie w okresie gwarancji przeglądu stanu technicznego urządzenia, pomoc zdalna zmierzającą do ustalenia przyczyn awarii, w okresie gwarancji i rękojmi, dostarczenia wraz dostawą w języku polskim certyfikatu CE, deklaracje zgodności producenta, instrukcji obsługi i informacji o wymaganych przeglądach okresowych, Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona przez Wykonawcę, który nie odbył wizji lokalnej. Zamawiający umożliwi Wykonawcą odbycie wizji lokalnej w obustronnie ustalonym terminie. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30173000-2 - Maszyny nakładające etykiety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 1. CENA OFERTY BRUTTO 80 % 2. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE- DEKLAROWANY OKRES GWARANCJI 20 % KRYTERIUM NR I- CENA OFERTY
a) cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób: cena brutto = wartość netto + należny podatek VAT, b) cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia, c) cenę oferty należy ująć w Formularzu Oferty podając ją cyfrowo i słownie, d) oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 80 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:CENA =najniższa cena/cena oferty badanej x 80 pkt KRYTERIUM NR II- DEKLAROWANY OKRES GWARANCJI
a) deklarowany okres gwarancji wykonawca podaje w pełnych miesiącach. Oferta z okresem gwarancji krótszym, niż minimalna wymagana liczba miesięcy tzn. 12 miesięcy, zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymogów postępowania i nie bierze udziału w ocenie. Jeżeli Wykonawca nie wpisze (nie uzupełni) liczby miesięcy deklarowanej gwarancji i jeżeli nic innego z oferty nie wynika-Zamawiający przyzna w takim przypadku najniższą przewidzianą liczbę punktów tj. 0 pkt. b) w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 12 miesięcy Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniższym zestawieniem:
12 m-cy – 0 pkt
13 m-cy-15 m-cy-4 pkt
16 m-cy-18 m-ce- 8 pkt
19 m-cy-21 m-cy- 12 pkt
22 m-cy-24 m-cy- 16 pkt
powyżej 24 m-cy -20pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów z obu kryteriów. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w tym zakresie przedstawił wykaz zrealizowanych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanej należycie, co najmniej jednej dostawy obejmującej urządzenie do etykietowania (etykiety papierowe) butelek szklanych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. Wykonawca w ww. wykazie zobowiązany jest
podać rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz, którego dostawa ta została wykonana. Jednocześnie należy załączyć dowód, z którego wynika, że zrealizowana dostawa ujęta ww. wykazie została zrealizowana prawidłowo i ukończona, przy czym dowodem, o których mowa wyżej są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełniają określone przez zamawiającego wymagania zawarte SWZ, np.: katalogi/foldery/prospekty/informacje, potwierdzające spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i wymagań określonych w Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych i użytkowych stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ z
zaznaczeniem, której pozycji dotyczą, które składane są na podstawie art.106 pkt.1 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełniają określone przez zamawiającego wymagania zawarte SWZ, np.: katalogi/foldery/prospekty/informacje, potwierdzające spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i wymagań określonych w Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych i użytkowych stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ z
zaznaczeniem, której pozycji dotyczą, które składane są na podstawie art.106 pkt.1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawa została zrealizowana.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 05.01.2022r.), z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2. ustawy Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A z dopiskiem: Wadium – Dostawa maszyny etykietującej do butelek szklanych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód - znak sprawy EP -07/21-Nr rachunku: 92 1600 1462 1883 2178 6000 0001.
Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy załączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
Treść poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące elementy:1) nazwę i adres Zamawiającego,2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych w
art.98 ust 1 - 5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy Pzp. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego elektroniczną kopię (graficzne odwzorowanie dokumentu papierowego), kopia ta
musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np., jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości). W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy, na poczet zrealizowania zamówienia zaliczki w wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia brutto . Przedmiotowa
zaliczka zostanie przekazana przelewem, na wskazany, przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy polegających na: 1) Zmianie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana któregokolwiek z
terminów realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, mająca wpływ na termin realizacji Umowy; b) w przypadku, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje
Przedmiotu Umowy w terminie; c) w sytuacji, gdy termin wykonania Umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą Strony rozumieją
okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im
zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu czy śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne
oraz zaburzenia życia zbiorowego: strajk powszechny, strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy; d) w sytuacji, gdy na termin realizacji Przedmiotu
Umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS - CoV -2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID -19), dotyczące w szczególności: •
nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczyły lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Przedmiotu
Umowy; • decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; • poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art..11 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.); • wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; • innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 2) Zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; W sytuacjach, o których mowa w ust. 1pkt 1 niniejszego paragrafu, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji Przedmiotu Umowy.
Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. d niniejszego paragrafu wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Nie są zmianami Umowy zmiany dokonywane w zakresie danych teleadresowych oraz w zakresie danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap( https://epuap.gov.pl/wps/portal) :/uzdrowisko_rymanow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.