eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 i I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ul. Gimnazjalna 3Ogłoszenie z dnia 2023-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 i I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ul. Gimnazjalna 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŚWIECKI - Starostwo Powiatowe w Świeciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Józefa Hallera 9

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 525685185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.k@csw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.csw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 i I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ul. Gimnazjalna 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-048a136f-f979-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00316338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026073/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9 i I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ul. Gimnazjalna 5

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229600

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 265140,93 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 166835,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ul. Gimnazjalna 3,
Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru zamówienia zakończonego pozytywnym protokołem odbioru osobno dla każdej z części zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia:
1) wymiana istniejących 271 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED,
2) wymiana 145 szt. żarówek na żarówki LED,
3) montaż 6 nowych opraw LED o mocy 100 W w pomieszczeniu Auli, zasilanych nowym obwodem z rozdzielnicy elektrycznej wraz z montażem dwóch włączników natynkowych,
4) na sali gimnastycznej należy zabezpieczyć nowo założone źródła światła siatką ochronną dedykowaną do hal sportowych,
Szczegóły w rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 119615,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia
w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9.
Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru zamówienia zakończonego pozytywnym protokołem odbioru osobno dla każdej z części zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1) przystosowanie istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych do montażu świetlówek ledowych (demontaż 304 dławików, wymiana 1600 szt. gniazd G13 wraz z nowymi przewodami) znajdujących się na korytarzu, pomieszczeniach wc oraz pomieszczeniach biurowych położonych na parterze, I piętrze, II piętrze i III piętrze budynku,
2) wymiana tradycyjnych świetlówek na świetlówki LED (117 szt. - świetlówka LED 24W, 377 szt. - świetlówka LED 18W, 306 szt. - świetlówka LED 9W),
3) montaż dodatkowych 2 włączników natynkowych, pojedynczych na każdym korytarzu (parter, I piętro, II piętro, III piętro) w celu wydzielenia 3 oddzielnych stref oświetleniowych na każdym korytarzu wraz z wyprowadzeniem do nich nowego zasilania z podrozdzielnic,
4) demontaż 15 modułów awaryjnych znajdujących się w istniejących oprawach oświetleniowych,
5) montaż 15 opraw awaryjnych,
6) wymiana istniejących opraw oświetleniowych znajdujących się nad umywalkami w pomieszczeniach WC na plafony LED,
7) wymiana 6 opraw oświetleniowych z uszkodzoną obudową na nowe oprawy oświetleniowe LED,
8) montaż 4 szt. wyłączników nadprądowych w rozdzielnicach elektrycznych.
Szczegóły znajdują się w dziale IV SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 145525,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108189,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108189,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A'BELL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5832709797

7.3.3) Ulica: Pólnicy 30/9

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-177

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108189,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-12 do 2023-08-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97018,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171585,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97018,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A'BELL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5832709797

7.3.3) Ulica: Pólnicy 30/9

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-177

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97018,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.