eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Aranżacja powierzchni IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B). Wykonanie robót sanitarnych. "Ogłoszenie z dnia 2021-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Aranżacja powierzchni IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B). Wykonanie robót sanitarnych. "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 616686984

1.5.8.) Numer faksu: +48 616686992

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Aranżacja powierzchni IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B). Wykonanie robót sanitarnych. "

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab04fc02-22b8-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199901/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2021/09

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 188786,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych związanych z aranżacją IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (zwane dalej także łącznie „Częściami” a osobno „Częścią”):

Część 1 - Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych związanych z aranżacją IV piętra;
Część 2 – Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych związanych z aranżacją V piętra.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub wszystkie części zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane dla każdej Części zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi będzie biegł w odniesieniu do każdej Części zamówienia odrębnie.
3. Zamawiający, stosownie do brzmienia art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w zakresie Części 1 i Części 2: wszystkich osób wykonujących roboty instalacyjne sanitarne.
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Szczegółowe warunki określa Umowa.
4. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej Części zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w części III do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym część II do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232460-4 - Roboty sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.5.) Wartość części: 95707,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych związanych z aranżacją IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (zwane dalej także łącznie „Częściami” a osobno „Częścią”):

Część 1 - Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych związanych z aranżacją IV piętra;
Część 2 – Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych związanych z aranżacją V piętra.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub wszystkie części zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane dla każdej Części zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi będzie biegł w odniesieniu do każdej Części zamówienia odrębnie.
3. Zamawiający, stosownie do brzmienia art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w zakresie Części 1 i Części 2: wszystkich osób wykonujących roboty instalacyjne sanitarne.
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Szczegółowe warunki określa Umowa.
4. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej Części zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w części III do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym część II do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232460-4 - Roboty sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.5.) Wartość części: 93078,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEZON KLIMA spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7791632845

7.3.3) Ulica: Południowa 3

7.3.4) Miejscowość: Plewiska

7.3.5) Kod pocztowy: 62-064

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mezon Klima spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7791632845

7.3.3) Ulica: Południowa ,

7.3.4) Miejscowość: Plewiska

7.3.5) Kod pocztowy: 62-064

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.