eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w NamysłowieOgłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.4.2.) Miejscowość: Namysłów

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 410 36 95

1.4.8.) Numer faksu: +48 77 410 39 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314978

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00302746/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

CZĘŚĆ 1: „BUDOWA NOWOCZESNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE” – ROBOTY BUDOWLANE.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 13 (trzynasto-) osobowym zespołem, przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 minimum 10 (dziesięć) osób wykonujących roboty budowlane (zbrojarzy, murarzy, kafelkarzy, elektryków, hydraulików, tynkarzy, posadzkarzy, malarzy, brukarzy, dekarzy, cieśli i innych).
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 (jedną) robotę (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) przy czym:
 minimum 1 (jedna) robota budowlana w zakresie budowy/rozbudowy obiektu/budynku użyteczności publicznej na łączną wartość robót nie mniej niż 6 000 000,00 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

CZĘŚĆ 2: „BUDOWA NOWOCZESNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE” – NADZÓR INWESTORSKI.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 3 (trzy) osobowym zespołem, przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora do kontrolowania robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora do kontrolowania robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

Po zmianie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

CZĘŚĆ 1: „BUDOWA NOWOCZESNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE” – ROBOTY BUDOWLANE.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 13 (trzynasto-) osobowym zespołem, przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 minimum 10 (dziesięć) osób wykonujących roboty budowlane (zbrojarzy, murarzy, kafelkarzy, elektryków, hydraulików, tynkarzy, posadzkarzy, malarzy, brukarzy, dekarzy, cieśli i innych).
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 (jedną) robotę (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) przy czym:
 minimum 1 (jedna) robota budowlana w zakresie budowy/rozbudowy obiektu/budynku użyteczności publicznej na łączną wartość robót nie mniej niż 5 000 000,00 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

CZĘŚĆ 2: „BUDOWA NOWOCZESNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE” – NADZÓR INWESTORSKI.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 3 (trzy) osobowym zespołem, przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora do kontrolowania robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora do kontrolowania robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-26 11:00

Po zmianie:
2022-09-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-24

Po zmianie:
2022-10-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.