eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodziczno › Dostępna gmina Grodziczno

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostępna gmina Grodziczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziczno 17a

1.5.2.) Miejscowość: Grodziczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-324

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564729722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: benia@grodziczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostępna gmina Grodziczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ee1004c-f2e7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00314078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005337/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostępna gmina Grodziczno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215379

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IP.271.1.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 75735,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 1 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część I”. Przedmiot zamówienia: Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami, Tyflomapa, Dzwonek przywołujący do tyflomapy, Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego, Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR, projekt+montaż, Tablica informacyjno-nawigacyjna przy wejściu, Ramki do podpisów, Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

34928470-3 - Elementy oznakowania

38624000-5 - Pomoce optyczne

4.5.5.) Wartość części: 25662,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 2 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część II”. Przedmiot zamówienia: Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500m2 .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 20575,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 3 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część III”. Przedmiot zamówienia: Pętla indukcyjna – przenośna, Tablet - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego, Lupa optyczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38624000-5 - Pomoce optyczne

30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 8562,66 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 4 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część IV”. Przedmiot zamówienia: Dodanie napisów do filmów umieszczonych na stronie internetowej, Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR), .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu

4.5.5.) Wartość części: 7523,37 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 5 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część V”. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w Polskim Języku Migowym, Usługa tłumacza języka migowego on-line.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.5.) Wartość części: 11161,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 6 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część VI”. Przedmiot zamówienia: Awizacja głosowa w windzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.5.) Wartość części: 2050,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi w ramach części nr 7 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Dostępna Gmina Grodziczno – część VII”. Przedmiot zamówienia: Krzesło do wypoczynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.5.5.) Wartość części: 200,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41749,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41749,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41749,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inventum Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122802386

7.3.3) Ulica: Henryka Sienkiewicz 11A/2

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41749,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24999,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24999,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24999,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Dostępni

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 387808794

7.3.3) Ulica: Aleksandra Fleminga 33B

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-176

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24999,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-29

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12959,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11865,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZONEO Oleksiewicz SK-A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521288041

7.3.3) Ulica: Noskowskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11865,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-09

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty złożone przez wykonawców zostały odrzucone, następna oferta złożona przez Wykonawcę przewyższa środki zabezpieczone w budżecie gminy na realizację inwestycji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21498,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 364970,00 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8757,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8757,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8757,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Migam S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360614795

7.3.3) Ulica: Hauke-Bosaka 16a

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-540

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8757,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W postępowaniu odrzucono wszystkie oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALFAcomp Dawid Matuszczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240659010

7.3.3) Ulica: Fr.Prusa 2

7.3.4) Miejscowość: Jejkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-290

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.