eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej z ul. Paukszty do zbiornika retencyjnego zbrn - 5.1 w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej z ul. Paukszty do zbiornika retencyjnego zbrn - 5.1 w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-101

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 / 527-31 -11 wew. 356 lub wew. 325

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej z ul. Paukszty do zbiornika retencyjnego zbrn - 5.1 w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45244243-e175-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189388/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2022.c

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 329179,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej z ul. Paukszty do zbiornika retencyjnego zbrn - 5.1 w Olsztynie /kod CPV: 45233162-2/ w zakresie:
1) Układu drogowego,
2) Ukształtowania terenu,
3) Odwodnienia terenu,
4) Oświetlenia terenu,
5) Gospodarki drzewostanem i nasadzeń.
2. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej autorstwa Zespołu Usług Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o. o. z Olsztyna .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 467323,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467323,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 467323,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH „PEKUM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 739-040-55-23

7.3.3) Ulica: ul. LUBELSKA 37

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-408

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Części zamówienia , które wybrany Wykonawca zamierza zlecić do wykonania osobom trzecim:
1) roboty branży elektrycznej,
2) roboty związane z wykonaniem zieleni.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 467323,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę dodatkową (nr 1D) złożoną przez firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH „PEKUM" Sp. z o.o. 10-408 Olsztyn ul. LUBELSKA 37 /NIP: 739-040-55-23/:
1) Cena oferty (z VAT): 467 323,82 PLN, w tym stawka podatku VAT 23 %,
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 84 m - ce, licząc od dnia odbioru końcowego robót
3) Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.