eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Dostawa i montaż parkometrów na terenie miasta PłońskOgłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostawa i montaż parkometrów na terenie miasta Płońsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130335984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zajazd 8

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdimplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdimplonsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż parkometrów na terenie miasta Płońsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d9288b6-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00312529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 13 sztuk parkometrów.
2. Parkometry montowane będą na Placu 15 Sierpnia w Płońsku (09-100) oraz przyległych ulicach: Warszawskiej, Pułtuskiej, Przejazd i Zduńskiej.
3. Szczegółowy opis parkometrów zawarty jest w załączniku nr 7 do swz.
Uwaga: Zamawiający zmienia zapisy w/w specyfikacji:
1) punkt 2 pn.: „Obudowa” odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie: „pokryta lakierem proszkowym epoksydowym w kolorze RAL 7016 lub 7044 (pełen komplet w jednym ze wskazanych kolorów)”.
4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dostawy 13 nowych parkometrów oraz ich montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach;
2) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych parkometrów oraz systemów informatycznych;
3) kompleksowej obsługi wraz z utrzymaniem w zakresie serwisu, bieżącej eksploatacji i konserwacji dostarczonych parkometrów i systemów w okresie gwarancyjnym;
4) bieżącej aktualizacji systemów.
5. Szczegóły montażu:
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fundamenty parkometrów;
2) Zamawiający wbuduje dostarczone fundamenty i poinformuje Wykonawcę o możliwości instalacji parkometrów;
3) Wykonawca zainstaluje parkometry na wbudowanych fundamentach.
6. Wszystkie parkometry muszą być jednego typu i posiadać jednakowe parametry techniczne.
7. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia pochodzić będzie z bieżącej produkcji tzn. będzie wyprodukowany w okresie 12 miesięcy przed datą jego dostawy do Zamawiającego, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowany, powystawowy i wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
8. Każdy parkometr powinien być oznaczony tabliczką znamionową zawierającą numer seryjny, datę produkcji, nazwę producenta i kraj pochodzenia.
9. System nadzorujący pracę parkometrów musi być kompatybilny z posiadanym już przez Inwestora systemem OPTIMA i systemem kontroli wnoszenia opłat EXEK.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz zastosowanych materiałów.
11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, urządzeń wodnych, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 38730000-1 - Parkometry

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 311786,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 500327,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 311786,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MBS Computergraphik Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5290009146

7.3.4) Miejscowość: Błonie

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 311786,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.