eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osieczna › Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość DrzeczkowoOgłoszenie z dnia 2022-08-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSIECZNA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Osieczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-113

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 65 535 00 16

1.5.8.) Numer faksu: +48 65 535 06 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@osieczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3004981a-1f9c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/osieczna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/osieczna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za poś rednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osieczna2. W celu skró cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oś wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego”.3.Zadatęprzekazania(wpływu)oświadczeń ,wniosków,zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za poś rednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego” po któ rych pojawi się komunikat, że wiadomoś ć została wysłana do Zamawiającego. 4. Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, któ rej zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikató w i wiadomoś ci bezpoś rednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 6. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministró w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentó w elektronicznych oraz ś rodkó w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamó wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),“Rozporządzenie w sprawie ś rodkó w komunikacji”), okreś la niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowoś ci nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemó w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plikó w .pdf, 6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głó wnego Urzędu Miar. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnoś ci za złożenie oferty w sposó b niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegó lnoś ci za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treś cią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczegó lnoś ci logowania, składania wnioskó w o wyjaś nienie treś ci SWZ, składania ofert oraz innych czynnoś ci podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawcó w" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oś wiadcza, że spełnia wymogi okreś lone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamó wienia publicznego pn.: Budowa lokalnej oczyszczalni ś ciekó w wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowoś ć Drzeczkowo. 3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, któ rym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 wrześ nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakoń czenia postępowania o udzielenie zamó wienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel okreś lony w lit. b powyżej. 7. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o któ rych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyrokó w skazujących i czynó w zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze ś rodkó w ochrony prawnej, o któ rych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załącznikó w do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o któ rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ś wiatopoglądowe, przynależnoś ć do związkó w zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualnoś ci lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamó wienia. - W przypadku korzystania przez osobę, któ rej dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o któ rym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o któ rych mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do pań stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoń czonego postępowania o udzielenie zamó wienia.- Skorzystanie przez osobę, któ rej dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o któ rym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralnoś ci protokołu postępowania oraz jego załącznikó w.8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, ul. Powstań có w Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna, tel. +48 65 535 00 16; fax: +48 65 535 06 48, e-mail: urzad@osieczna.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamó wienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o któ rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoń czenia tego postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o któ rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakoń czenia postępowania o udzielenie zamó wienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o któ rych mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest więc zadanie polegające na: wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” oraz wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i odpowiednie przepisy prawa. Dokumentacja musi zostać przygotowana w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) cena 60 pkt
2) okres gwarancji jakoś ci na roboty budowlane 40 pkt.
2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:
C= (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie:
C - iloś ć punktó w za cenę Cncb - najniższa cena brutto
Cbob - cena brutto oferty badanej
3. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium okresu gwarancji jakoś ci na roboty budowlane ustalony będzie w skali do 40 punktó w w następujący sposób:
G =( Gb/Gn) x 40 pkt, gdzie:
G – ilość punktów za gwarancję jakości
Gb – okres gwarancji jakoś ci oferty badanej
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakoś ci
Przy ocenie gwarancji jakoś ci punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. Oferta proponująca okres gwarancji 60 m-cy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakoś ci wyrażony w miesiącach.
4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktó w.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamó wienia mogą ubiegać się Wykonawcy, któ rzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolnoś ci do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolnoś ci do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalnoś ć gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestró w zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w któ rym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia okreś lonej działalnoś ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisó w Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ś rodki finansowe na rachunku lub zdolnoś ć kredytową w wysokoś ci nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartoś ci zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie ś redni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.
4) zdolnoś ci technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) zrealizował (rozpoczął i zakoń czył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó t dla budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz zrealizował (rozpoczął i zakoń czył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej
lub
zrealizował (rozpoczął i zakoń czył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną wykonaną w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na podstawie opracowanej wcześ niej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó t;
b) dysponuje zaró wno na etapie udzielenia zamó wienia, jak i jego realizacji:
- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalnoś ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownikiem robó t posiadającym uprawnienia budowlane w specjalnoś ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalnoś ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kierownikiem robó t posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoś ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający, okreś lając wymogi dla osó b sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, któ re zostały wydane na podstawie wcześ niej obowiązujących przepisó w oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisó w ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pó ź n. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c.d. wykazu podmiotowych ś rodkó w dowodowych na potwierdzenie spełniania warunkó w udziału w postępowaniu:
b) wykaz osó b, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamó wienia publicznego, w szczegó lnoś ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doś wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamó wienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoś ci oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych ś rodkó w dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych ś rodkó w dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunkó w udziału w postępowaniu, tj.:
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkó w udziału w postępowaniu dotyczących zdolnoś ci do występowania w obrocie gospodarczym, należy przedłożyć , na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do KRS (dla podmiotó w wpisanych do KRS) lub CEIDG (dla podmiotó w wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w któ rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześ niej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkó w udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedłożyć , na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spó łdzielczej kasy oszczędnoś ciowo-kredytowej potwierdzającą wysokoś ć posiadanych ś rodkó w finansowych lub zdolnoś ć kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł, w okresie nie wcześ niejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkó w udziału w postępowaniu dotyczących zdolnoś ci technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć , na wezwanie Zamawiającego:
a) wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó t dla budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartoś ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotó w, na rzecz któ rych usługa ta została wykonana z załączeniem dowodó w okreś lających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o któ rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz któ rego usługa była wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentó w – oś wiadczenie wykonawcy oraz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, wykonanej nie wcześ niej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartoś ci, daty, miejsca wykonania i podmiotó w, na rzecz któ rych robota ta została wykonana, z załączeniem dowodó w okreś lających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o
któ rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz któ rego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentó w - inne odpowiednie dokumenty
lub
wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej wykonanej w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na podstawie opracowanej wcześ niej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó t, wykonanej nie wcześ niej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartoś ci, daty, miejsca wykonania i podmiotó w, na rzecz któ rych robota ta została wykonana, z załączeniem dowodó w okreś lających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o któ rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz któ rego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentó w - inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych ś rodkó w dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, któ re należy złożyć : 1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oś wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunkó w udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.1. do SWZ,
2) Oś wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - Załącznik nr 2.2. do SWZ,
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcó w wspó lnie ubiegających się o udzielenie zamó wienia,
4) Oś wiadczenie dot. rodzajó w robó t wykonywanych przez poszczegó lne podmioty występujące wspó lnie (w przypadku oferty składanej wspó lnie przez Wykonawcó w, tj. członkó w konsorcjum lub wspó lnikó w spó łki cywilnej) – Załącznik nr 3 do SWZ .
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunkó w udziału w postępowaniu polega na zdolnoś ciach lub sytuacji podmiotó w udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieś ć wadium w kwocie: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 08.10.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Poniec O/Osieczna Nr rachunku: 93 8682 0004 2600 0273 2000 0030.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpó ź niej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoś ci.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynnoś ć ta skró ci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- okreś lenie wierzytelnoś ci, któ ra ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (nazwę postępowania/wskazanie częś ci), - kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważnoś ci gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach okreś lonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wnió sł wadium lub wnió sł je w sposó b nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o któ rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach okreś lonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspó lnie ubiegać się o udzielenie zamó wienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspó lną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamó wienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspó lnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5) W przypadku wspó lnego ubiegania się o zamó wienie przez Wykonawcó w, oś wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunkó w udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawcó w. Oś wiadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunkó w udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawcó w wykazuje spełnianie warunkó w udziału w postępowaniu. Oś wiadczenia podpisują osobno Wykonawcy składający ofertę wspó lną (każdy w swoim zakresie).
6) Dokumenty wspó lne takie jak: formularz ofertowy, oś wiadczenie dot. rodzajó w robó t budowlanych wykonywanych przez poszczegó lne podmioty występujące wspó lnie, składa pełnomocnik Wykonawcó w w imieniu wszystkich Wykonawcó w składających ofertę wspó lną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana jest możliwa w sytuacjach przewidzianych w ustawie oraz w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakoń czenie robó t może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robó t budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie pró b i sprawdzeń , dokonywanie odbioró w w szczegó lnoś ci, gdy występuje temperatura poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
b) zmiany opisu przedmiotu zamó wienia, w szczegó lnoś ci z powodu braku rozwiązań projektowych, koniecznoś ci usunięcia błędó w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie któ rej realizowany jest przedmiot umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy,
c) działania siły wyższej,
d) wstrzymania prac budowlanych przez właś ciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) odkrycia w trakcie robó t obiektó w wymagających wcześ niejszej rozbió rki lub usunięcia,
f) stwierdzenia innego usytuowania obiektó w podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robó t,
g) innych okolicznoś ci niepowstałych z winy Wykonawcy.
W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakoń czenia przedmiotu umowy w sposó b należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okolicznoś ci. Okolicznoś ci te powinny być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 2 pkt a) Strony ustalają protokolarnie wartoś ć prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.
b) koniecznoś ci wykonania robó t zamiennych, dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robó t, w sposó b opisany w ust. 4 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 3 oraz zmniejszenia zakresu robó t w sytuacji nieprzyznania ś rodkó w zewnętrznych na sfinansowanie zamó wienia.
c) zmiany wysokoś ci minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoś ć wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osó b bezpoś rednio wykonujących niniejsze zamó wienie do wysokoś ci obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoś ci stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoś ć wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieś ć w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osó b bezpoś rednio wykonujących niniejsze zamó wienie;
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokoś ci wpłat do pracowniczych planó w kapitałowych, o któ rych mowa w ustawie z 4
paź dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoś ć wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieś ć w przypadku zmiany przepisó w dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planó w kapitałowych w odniesieniu do osó b bezpoś rednio wykonujących niniejsze zamó wienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/osieczna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmian umowy:
f) zmiany cen materiałó w lub kosztó w związanych z realizacją zamó wienia, z tym zastrzeżeniem, że:
– minimalny poziom zmiany ceny materiałó w lub kosztó w, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztó w wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania oferty; – poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaź nika zmiany cen materiałó w lub kosztó w ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w któ rym został sporządzony kosztorys; – maksymalna wartoś ć zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 20 % w stosunku do wartoś ci wynagrodzenia brutto.
Zmiany, o któ rych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f, mogą być wprowadzone maksymalnie jeden raz w danym roku poprzez zestawienie cen materiałó w i kosztó w związanych z realizacją zamó wienia oraz wskaź nika zmiany cen materiałó w lub kosztó w ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS, ustalonego w stosunku do miesiąca, w któ rym został sporządzony kosztorys.
3. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robó t budowlanych, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodó w ekonomicznych lub technicznych, w szczegó lnoś ci dotyczących zamiennoś ci lub interoperacyjnoś ci sprzętu, usług lub instalacji, zamó wionych w ramach zamó wienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotne niedogodnoś ci lub znaczne zwiększenie kosztó w dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartoś ci pierwotnej umowy;
2) jeżeli koniecznoś ć zmiany umowy spowodowana będzie okolicznoś ciami, któ rych Zamawiający, działając z należytą starannoś cią, nie mó gł przewidzieć , o ile zmiana nie modyfikuje ogó lnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartoś ci pierwotnej umowy;
3) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłoś ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawcó w.
4. Zmiana jest możliwa, gdy łączna wartoś ć zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 15% wartoś ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogó lnego charakteru umowy, tj.:
a) Zamawiający dopuszcza możliwoś ć wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoś ci wykonania robó t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, a roboty te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
b) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, pod warunkiem, że ograniczenie to nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie lub producentów materiałów i urządzeń , pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany takie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.